Zasiłek rodzinny zostanie przyznany, jeśli dochód rodzinny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,- zł. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kwota nie może przekroczyć 764,-zł. Należy legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności ( w przypadku dziecka do 16 roku życia) lub orzeczeniem o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ( w przypadku starszych dzieci lub osoby pełnoletniej uczącej się ). Do świadczeń rodzinnych dochód z gospodarstwa rolnego ogłaszany jest corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w miesiącu wrześniu każdego roku. Zasiłek, w zależności od sytuacji, przysługuje :

  • do ukończenia przez dziecko 18 roku życia ,
  • do zakończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do końca 21 roku życia,
  • do 24 roku życia w przypadku kontynuowania nauki przez osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Wysokość zasiłku rodzinnego, zgodnie z art. 6 ustawy:

  • 95,- zł na dziecko w wieku do 5 roku życia,
  • 124,- zł w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia ,
  • 135,- zł na dziecko w wieku od 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia .