Jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji – wydrukuj poniższe formularze, wypełnij i przekaż do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej – skrzynka podawcza umieszczona na budynku .

wniosek o udzielenie pomocy

oświadczenie wnioskodawcy

oświadczenie domownika

Zasiłek celowy ( zadanie własne gminy) :

Wypłacany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Zasiłek może być przeznaczony na zakup : żywności, leków i leczenia, kupno opału, odzieży niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobne remonty i naprawy w mieszkaniu, koszty pogrzebu.

Zasiłek może być przyznany osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku: zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Zasiłek celowy może być również przyznany osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku:

– zdarzenia losowego,

– klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W tych przypadkach pomoc może być przyznana niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.