Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które spełniają tzw. kryterium dochodowe. Pomoc kierowana jest do osób o najniższych dochodach i aby ją otrzymać nie można przekraczać powyższych kwot. Należy zsumować przychody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, obliczając kryterium dochodowe na osobę w rodzinie sumujemy miesięczne przychody wszystkich członków rodziny dzieląc przez liczbę osób w rodzinie. Muszą to być dochody netto, czyli bez podatku oraz składek na ubezpieczenia. Do dochodu nie wlicza się:

– kwoty alimentów, które płaci członek rodziny ubiegającej się o wsparcie, innym osobom ,

– jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz świadczeń w naturze,

– świadczeń przysługujących osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

Świadczeniami z pomocy społecznej realizowanymi przez Gminę są między innymi:

Świadczenia pieniężne:

 1. zasiłek stały,
 2. zasiłek okresowy,
 3. zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy.

Świadczenia niepieniężne:

 1. praca socjalna,
 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 3. składki na ubezpieczenia społeczne,
 4. sprawienie pogrzebu,
 5. poradnictwo specjalistyczne,
 6. interwencja kryzysowa,
 7. schronienie,
 8. posiłek,
 9. niezbędne ubranie,
 10. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, ośrodkach wsparcia, rodzinnych domach pomocy,
 11. pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
 12. opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej,
 13. szkolenia, poradnictwo i terapia rodzinna prowadzona przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.