Świadczenie rodzicielskie przysługuje od 1 stycznia 2016 roku osobom, które urodziły dziecko, które nie otrzymuję zasiłku macierzyńskiego.
Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia są między innymi:
· osoby bezrobotne,
· studenci,
· rolnicy, a także
· wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,
· osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.

Wysokość świadczenia rodzicielskiego – 1000 zł miesięcznie.