Świadczenie „Dobry start” przysługuje w kwocie 300 zł i przyznawane będzie na każde uczące się dziecko, raz w roku, bez względu na dochód rodziny. Świadczenie ,,Dobry start” przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczym, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobom uczącym się. Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się:

20. roku życia,

24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej, Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia ,,Dobry start” będą przyjmowane:

elektronicznie od 1 lipca za pośrednictwem platformy Emp@tia (mailto:Emp@tia) empatia.mrpips.gov.pl oraz wybranych systemów bankowych,

tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Szkolnej 6.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lipca – do 31 sierpnia włącznie, świadczenie zostanie wypłacone nie później niż 30 września. Wnioski złożone w okresie od 1 września – do 30 listopada będą realizowane w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku… więcej szczegółów pod tym linkiem:

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,9987,dobry-start-dla-ucznia.html

Wnioski wraz z załącznikami będzie można pobierać od 1 lipca w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Szkolnej 6.”