Ustawa o świadczeniach rodzinnych wprowadziła 1 maja 2004 roku nowy system wsparcia dla rodziny który miał ujednolić i poprawić obowiązujące wcześniej zasady przyznawania pomocy. Jednak nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Spowodował niezadowolenie osób tracących prawo do świadczeń, otrzymujących mniejszą pomoc niż w poprzednich latach. Wymienia dwie grupy świadczeń:

 • zasiłek rodzinny z systemem dodatków,
 • świadczenia opiekuńcze,
 • świadczenie rodzicielskie.

System jest wciąż zmieniany – nowelizowany. Ma to wyeliminować jej wady i trudności, jakie sprawia stosowanie przepisów ustawy w konkretnych sytuacjach.

Rodzaje świadczeń:

I. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

 • urodzenia dziecka,
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • samotnego wychowywania dziecka,
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • rozpoczęcia roku szkolnego,
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

II. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
III. Świadczenia opiekuńcze:

 • zasiłek pielęgnacyjny,
 • świadczenie pielęgnacyjne,
 • specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • zasiłek dla opiekuna.

IV. Świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać od 1 stycznia 2016 roku osobom, które urodziły dziecko, które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego.

Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia będą między innymi:

 • osoby bezrobotne,
 • studenci,
 • rolnicy, a także
 • wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.

Wysokość świadczenia rodzicielskiego – 1000 zł miesięcznie.

Brak kryterium dochodowego.

V. Zaliczka alimentacyjna.
VI. Fundusz alimentacyjny.