Ośrodek zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych odprowadza składki od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych za osoby rezygnujące z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

  • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
  • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.