Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im bytowanie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym poprzez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Głównym celem pomocy społecznej jest pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin a także ich integracja ze środowiskiem. Realizacji tych celów nie można osiągnąć jedynie poprzez wspieranie klientów pozostających w trudnej sytuacji życiowej w formie świadczeń pieniężnych. Przede wszystkim na ich rzecz świadczona jest praca socjalna, czyli wszelkie działania pracowników pomocy społecznej skierowane na pomoc we wzmocnieniu oraz odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Pracownik socjalny podejmując współpracę z rodziną diagnozuje sytuację rodziny oraz określa plan pomocy na jej rzecz, który umożliwiłby usamodzielnienie rodziny tym samym pomógł rozwiązać główne problemy powodujące eliminację społeczną doprowadzając do zjawisk społecznie niepożądanych. Działania podejmowane w tym zakresie są bardzo zróżnicowane i dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby i rodziny.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej udziela pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku ( Dz.U.z 2013 r. , poz.182 z późn. zm. )

O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki o których mowa w ustawie o pomocy społecznej tj.:

1) Podstawowy warunek dla wszystkich zasiłków – trudna sytuacja życiowa związana w szczególności z: sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą, przemocą w rodzinie, potrzebą ochrony ofiar handlu ludźmi, ochroną macierzyństwa lub wielodzietności, problem bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudnościami w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, problemami w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze, chorobę alkoholową lub narkomanią, zdarzeniem losowym, klęską żywiołową lub ekologiczną lub innymi okolicznościami uzasadniającymi przyznanie pomocy społecznej.

2) Drugi warunek – trudna sytuacja finansowa tzn. miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być wyższy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej ( tzw. Kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ust.1).

Należy pamiętać, że oba wymienione warunki muszą być spełnione jednocześnie.

Od 01.10.2015 roku obowiązujące kryteria dochodowe wynoszą:

  1. dla osoby samotnie gospodarującej – 634 zł,
  2. dla osoby w rodzinie – 514 zł.

Uwaga:

Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3lata z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. Badania progu interwencji socjalnej dokonuje Instytut Pracy i Spraw Społecznych. Minister do spraw zabezpieczenia społecznego określa w drodze rozporządzenia, sposób ustalania progu interwencji socjalnej, zakres potrzeb niezbędnych do egzystencji, minimalny zakres wydatków, okres oraz źródło danych, z jakiego przyjmuje się wysokość cen towarów i usług, uwzględniając poziom wydatków gospodarstw domowych z 1 g rozkładu dochodów, których należy uwzględnić w badaniu progu interwencji socjalnej.