Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego działającą na podstawie:

  1. uchwały Nr X/40/90 Gminnej Rady Narodowej w Woli Krzysztoporskiej z dnia 15 lutego 1990 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej;
  2. zarządzenia Nr 2/90 Naczelnika Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 15 maja 1990 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej;
  3. ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);
  4. ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 ze zmianami);
  5. ustawy z dnia 07 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)
  6. ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.);
  7. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2001r. Nr142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 153, poz. 1271 Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568);
  8. statutu gminy Wola Krzysztoporska;
  9. statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej;
  10. innych przepisów nakładających wykonywanie zadań na ośrodku pomocy społecznej.