Wola Krzysztoporska dn. 10.02.2016 r.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Woli   Krzysztoporskiej

ogłasza nabór na wolne stanowisko

Opiekun środowiskowy

  1. Wymagania niezbędne:

a)       wykształcenie średnie oraz posiadanie dyplomu ukończenia szkoły o kierunku: opiekun medyczny,

b)       spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust.1 i ust.3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.),

c)       posiadanie uprawnienia do prowadzenia pojazdu: prawo jazdy kategorii B,

d)       dyspozycyjność samochodu prywatnego wykorzystywanego do celów służbowych,

e)       doświadczenie w pracy opiekuna środowiskowego – minimum 1 rok pracy opiekuna osoby starszej, chorej lub niepełnosprawnej.

  1. Wymagania dodatkowe:

a)       umiejętność organizowania pracy w domu chorego,

b)       wszechstronność,

c)       systematyczność, konsekwencja i uporządkowanie.

  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)       pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, w tym w szczególności: przygotowanie posiłków, bieżące utrzymanie czystości części mieszkania używanej przez świadczeniobiorcę, zakup podstawowych artykułów spożywczych i leków, zamawianie wizyt lekarskich i pielęgniarskich, uczestniczenie w załatwianiu spraw urzędowych,

2)       opieka higieniczna, w tym w szczególności: pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, wykonywanie zleconych przez lekarza zabiegów pielęgnacyjnych, podawanie leków, zmiana pampersów.

  1. Warunki pracy na stanowisku:

a)       miejsce wykonywania pracy – na terenie gminy Wola Krzysztoporska, ( w miejscu zamieszkania osoby chorej zakwalifikowanej do świadczenia usług opiekuńczych ),

b)       praca na pełny etat – 1/1,

c)       praca w godzinach od 7.30 – 15.30,

d)       wynagrodzenie ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tj. Dz.U z                 2014 r.,poz. 1202 ze zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej wprowadzonego Zarządzeniem Nr 011.2.2014 kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej z dnia 14 marca 2014 roku.

  1. Informacja o zatrudnieniu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia był mniej niż 6 %.

  1. Wymagane dokumenty:

a)       list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,,

b)       życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej (CV),

c)       kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia od pracodawcy o zatrudnieniu),

d)       kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom, zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

e)       kserokopia prawa jazdy,

f)         kwestionariusz osobowy (załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 roku Nr 62, poz. 286 ze zm.),

g)       oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku pracy,

h)       oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a osoba wyłoniona w procedurze naboru przed zawarciem umowy zobowiązana jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego,

i)         oświadczenie posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni praw publicznych,

j)         inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

k)       oświadczenie zawierające klauzulę:

„ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U.  z 2014 r., poz. 1202 ze zm.).

l)         Dokumenty aplikacyjne wymagają własnoręcznego podpisu (brak własnoręcznego podpisu powoduje niespełnienie wymagań formalnych).

m)    Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać pocztą lub osobiście w siedzibie: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (pokój Nr 3),

ul. Szkolna 6,

97 -371 Wola Krzysztoporska

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

w terminie do 24 lutego 2016 roku w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

Dotyczy naboru na wolne stanowisko – Opiekun Środowiskowy ” .

Za datę doręczenia uważa się datę wpływu dokumentów aplikacyjnych do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej.Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej ustalonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej gops-wola.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej, ul. Szkolna 6.