Wola Krzysztoporska, dnia 14.12.2015 r.

ZNAK SPRAWY GOPS 3801.12/2015

 

 

Z A W I A D O M I E N I E O W Y B O R Z E O F E R T Y

nazwa postępowania:Dostawa obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej do Szkoły Podstawowej w Parzniewicach.

Podstawa prawna: art. 92 ustawy PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH z dnia 29.01.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

 

NAZWA I SIEDZIBA ZAMAWIJĄCEGEGO:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ

UL. SZKOLNA 6

97-371 WOLA KRZYSZTOPORSKA

STRONA INTERNETOWA: www.gops-wola.pl

ADRES E-MAIL: gops@wola-krzysztoporska.pl

TEL./FAX 44 61 63 284

NIP 771-25-27-055

GODZINY URZĘDOWANIA:

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 7:30-15:30

Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 2 oferty, które zostały ocenione
w następujący sposób:

 

NR OFERTY Nazwa (firma) oraz adresy wykonawców Ilość punktówkryterium cena Ilość punktówdoświadczenie ŁĄCZNA ilość punktów
1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe s.c.Henryk Kowalski, Janina Kowalska

Ul. Henryka Sienkiewicza 25

97-400 Bełchatów

75,03

 

4 79,03
2 GASTRO Irena DzwonnikUl. Mieszka I-go 5/35

97-300 Piotrków Trybunalski

 

96 4 100

 

Informuję, że w prowadzonym postępowaniu została wybrana oferta Wykonawcy:

GASTRO Irena Dzwonnik

Ul. Mieszka I-go 5/35

97-300 Piotrków Trybunalski

Za cenę brutto: 171,60 zł za 1 dzień świadczenia usługi

 

 

Uzasadnienie: Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oferta została sporządzona zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała największą ilość punktów w postępowaniu, w którym kryterium oceny były cena (waga 96%) i doświadczenie (waga 4%).

 

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1, ponieważ w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.