Wola Krzysztoporska, dnia 03.12.2015 r.

ZNAK SPRAWY GOPS 3801.11/2015

 

 

Z A W I A D O M I E N I E O W Y B O R Z E O F E R T Y

nazwa postępowania: Sporządzanie obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej

Podstawa prawna: art. 92 ustawy PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH z dnia 29.01.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

 

NAZWA I SIEDZIBA ZAMAWIJĄCEGEGO:

Gmina Wola Krzysztoporska

ul. Kościuszki 5

97-371 Wola Krzysztoporska

www.wola-krzysztoporska.pl

sekretariat@wola-krzysztoporska.pl

tel. 044 616 39 61

fax 044 616 39 60

poniedziałek 9:00-17:00

wtorek – piątek 7:30-15:30

 

Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 2 oferty, które zostały ocenione
w następujący sposób:

 

NR OFERTY Nazwa (firma) oraz adresy wykonawców Ilość punktów

kryterium cena

Ilość punktów

doświadczenie

ŁĄCZNA ilość punktów
1 GASTRO Irena Dzwonnik

Ul. Mieszka I-go 5/35

97-300 Piotrków Trybunalski

96,00

 

1 97,00
2 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe s.c.

Henryk Kowalski, Janina Kowalska

Ul. Henryka Sienkiewicza 25

97-400 Bełchatów

Oferta odrzucona

 

Informuję, że w prowadzonym postępowaniu została wybrana oferta Wykonawcy:

GASTRO Irena Dzwonnik

Ul. Mieszka I-go 5/35

97-300 Piotrków Trybunalski

669,84 zł brutto za 1 dzień świadczenia usługi

( cena brutto za 1 obiad 6,48 zł, cena pojemnika brutto 0,80 zł)

 

 

Uzasadnienie: Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oferta została sporządzona zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała największą ilość punktów w postępowaniu, w którym kryterium oceny były cena (waga 96%) i doświadczenie (waga 4%).

 

Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty.