Wola Krzysztoporska dnia 18.11.2015 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Nazwa postępowania:
Sporządzanie obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej
Nazwa oraz adres Zamawiającego:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ
UL. SZKOLNA 6
97-371 WOLA KRZYSZTOPORSKA
STRONA INTERNETOWA: www.gops-wola.pl
ADRES E-MAIL: gops@wola-krzysztoporska.pl
TEL./FAX 44 61 63 284
NIP 771-25-27-055
Informuję, że postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Uzasadnienie unieważnienia postępowania
Uzasadnienie prawne:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Pzp. – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający podczas otwarcia ofert w dniu 18.11.2015 r. poinformował, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowania w/w zamówienia kwotę brutto w wysokości 164.346,00 zł.
W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę, cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia.
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia w/w postępowanie.