GOPS 3801.8/2015

Wola Krzysztoporska 10.11.2015r.

Sporządzanie obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej
Numer ogłoszenia: 164139 – 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej ,

ul. Szkolna 6,

97-371 Wola Krzysztoporska,

woj. łódzkie, tel. 044 6163284,

faks 044 6163284.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa jednostki samorządu terytorialnego..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzanie obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sporządzanie w placówkach oświatowych w Gomulinie oraz Woli Krzysztoporskiej obiadów oraz wydawanie ich dzieciom i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Wola Krzysztoporska w okresie od 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. Placówki, w których wydawane będą obiady: a) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, b) szkoły podstawowe, c) gimnazja, położone w miejscowościach: Wola Krzysztoporska, Krzyżanów, Bogdanów, Gomulin. Szacowana ilość sporządzanych obiadów wynosi ok. 103 sztuk dziennie, z zastrzeżeniem, że liczba obiadów jest zmienna i zależy m.in. od liczby wydanych przez GOPS w Woli Krzysztoporskiej decyzji w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej. Zmiana ilości sporządzanych i wydawanych posiłków nie wymaga zmiany umowy. Na dzień ogłaszania przetargu w Placówce Oświatowej w Gomulinie objętych dożywianiem jest 46 dzieci w ZSG w Woli Krzysztoporskiej 54 dzieci a w SP w Krzyżanowie 3 dzieci, na dzień dzisiejszy w SP w Bogdanowie nie ma dzieci objętych dożywianiem, jednak sytuacja ta może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Wykonawca nie może mieć w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z powodu realizacji umowy w mniejszym zakresie niż 103 obiadów dziennie, natomiast w przypadku zwiększenia liczby dzieci lub młodzieży objętych dożywianiem jest zobowiązany do zapewnienia również im posiłków w ramach zawartej umowy. Obiady będą wydawane w dni nauki szkolnej/otwarcia oddziałów przedszkolnych, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może zlecić w ramach realizacji niniejszego zamówienia, także sporządzanie obiadów w okresie ferii, wakacji lub w innych uzasadnionych przypadkach. Nierozerwalnie z umową zawartą w celu realizacji niniejszego zamówienia związane jest zawarcie odpłatnych umów najmu: – lokalu położonego w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Kościuszki 32 – kuchnia szkolna wraz z jej wyposażeniem, – lokalu położonego w placówce oświatowej w Gomulinie – kuchnia szkolna wraz z jej wyposażeniem (Wykonawca na stołówce w Gomulinie zobowiązany będzie do zapewnienia naczyń oraz sztućców). Zamawiający wymaga, aby obiady dla dzieci i młodzieży: – z placówki oświatowej w Woli Krzysztoporskiej sporządzane były w tej placówce, – z placówki oświatowej w Gomulinie sporządzane były w tej placówce. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania zestawów obiadowych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym obejmujących: zupę, drugie danie oraz dodatek. Zestawy obiadowe nie mogą powtarzać się częściej niż dwa razy w miesiącu. Wartość kaloryczna zestawu nie może wynosić mniej niż 1300 kcal. W skład zestawu nie mogą wchodzić wyroby ciastkarskie, wyroby cukiernicze oraz napoje gazowane. Obiady wydawane w szkołach poza placówką powinny być zapakowane w jednorazowe pojemniki oraz przewożone w termosach zapewniających zachowanie odpowiednio wysokiej temperatury przy ich spożywaniu, do każdego zestawu dowożonego Wykonawca zapewnia sztućce jednorazowego użytku. Przedmiot zamówienia obejmuje również dowóz obiadów. Rozliczenie za dostarczone posiłki powinno obejmować koszty obiadu wraz z wydzielonymi kosztami naczyń i sztućcy jednorazowych. W przypadku obiadów spożywanych w szkole w Woli Krzysztoporskiej i Gomulinie, Zamawiający wymaga, aby nie były stosowane naczynia i sztućce jednorazowego użytku. Zamawiający wymaga opracowywania tygodniowych jadłospisów i umieszczania ich w placówkach jak i przedkładania ich zamawiającemu. Jeżeli z przyczyn technicznych niezależnych od wykonawcy (np. awaria, przerwy w dostawie prądu itp.) będzie niemożliwe sporządzenie posiłków w kuchni szkolnej, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić ciepły posiłek zestawem suchego prowiantu o wartości na ucznia odpowiadającej cenie jednostkowej posiłku. Przypadek taki dotyczy tylko sytuacji, gdzie z przyczyn technicznych wyłączone z eksploatacji zostałyby jednocześnie obie kuchnie szkolne. Fakt wystąpienia przyczyn technicznych musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i zaakceptowany przez Zamawiającego. Kod CPV: 55524000-9 usługi dostarczania posiłków do szkół 15894210-6 posiłki szkolne 2. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 6. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 7. Zamawiający nie przewiduje przy wyborze oferty zastosowania aukcji elektronicznej. 8. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom: Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 9. Wymagania stawiane Wykonawcy: 9.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 9.2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 9.3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 9.4. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 9.5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia..

II.1.5)

 • przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.40.00-9, 15.89.42.10-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -nie dotyczy.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga wykonania a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: – jednej usługi polegającej na sporządzeniu minimum 80 gorących posiłków/obiadów dziennie przez 20 dni w okresie 1 miesiąca. W celu wykazania spełnienia warunku Wykonawca obowiązany jest złożyć – wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów, potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -nie dotyczy.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -nie dotyczy.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

C. Do oferty należy także załączyć następujące dokumenty: C.1) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę – wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. C.2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 2 do SIWZ. C.3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 3 do SIWZ. C.4) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 ust. 2d Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 4 do SIWZ. C.5) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo składane jest w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem. C.6) W przypadku zastrzeżenia informacji wchodzących w skład oferty jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty szczegółowe uzasadnienie dokonanego zastrzeżenia. D. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej D.2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, wskazanych w pkt D.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w pkt D.1). D.3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. E. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja/spółki cywile): E.1) Oferta winna zawierać oświadczenia i dokumenty opisane w SIWZ: – punkty C.3), C.4), – punkty B.1), B.2), B.3), dla każdego wykonawcy z osobna tj. złożone przez każdego z członków podmiotu występującego wspólnie w imieniu własnym (w przypadku spółki cywilnej każdy wspólnik składa osobne oświadczenie we własnym imieniu). Pozostałe dokumenty składane są wspólnie. E.2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 1. Zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów. 2. Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną. Fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem. F. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów F.1) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. F.2) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. F.3) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. F.4) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez te podmioty. F.5) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. A polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w punkcie C.3) oraz punktach od B.1) do B.3) dotyczących każdego z tych podmiotów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 96
 • 2 – DOŚWIADCZENIE – 4

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w następujących przypadkach: 1. Cena jednostkowa brutto będzie stała przez okres 12 miesięcy. Po upływie tego okresu dopuszcza się następujące zmiany cen jednostkowych brutto: 1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym – zmianie ulegnie wyłącznie kwota VAT w stopniu wynikającym z wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu stałej ceny netto 2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartości wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 2. W przypadku zmian określonych w punkcie 1 Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, ze zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia. 3. Zmiana umowy może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy. 4. W przypadku zmian organizacyjnych sieci placówek szkolnych Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania obiadów zgodnie z wprowadzonymi zmianami. 5. Zamawiający z ważnych względów może zmniejszyć ilość zamawianych obiadów oraz zrezygnować z ich dostarczania do wybranych placówek szkolnych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gops-wola.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ UL. SZKOLNA 6 97-371 WOLA KRZYSZTOPORSKA.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.11.2015 godzina 12:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej Ul. Szkolna 6 97-371 Wola Krzysztoporska.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

SIWZ wraz z załącznikami znajduje się na stronie:

http://bip.wola-krzysztoporska.pl/druk.php?idc=1554