Sporządzanie obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej
Numer ogłoszenia: 408310 – 2014; data zamieszczenia: 12.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 348038 – 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej, ul. Szkolna 6, 97-371 Wola Krzysztoporska, woj. łódzkie, tel. 044 6163284, faks 044 6163284.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa JST.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzanie obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sporządzanie w placówkach oświatowych w Gomulinie oraz Woli Krzysztoporskiej obiadów oraz wydawanie ich dzieciom i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Wola Krzysztoporska w okresie od 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Placówki ,w których wydawane będą obiady: a) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, b) szkoły podstawowe, c) gimnazja. Szacowana ilość sporządzanych obiadów wynosi 170 sztuk dziennie, z zastrzeżeniem, że liczba obiadów jest zmienna i zależy m.in. od liczby wydanych przez GOPS w Woli Krzysztoporskiej decyzji w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej. Zmiana ilości sporządzanych i wydawanych posiłków nie wymaga zmiany umowy. Wykonawca nie może mieć w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z powodu realizacji umowy w mniejszym zakresie niż 170 obiadów dziennie, natomiast w przypadku zwiększenia liczby dzieci lub młodzieży objętych dożywianiem jest zobowiązany do zapewnienia również im posiłków w ramach zawartej umowy. Obiady będą wydawane w dni nauki szkolnej/otwarcia oddziałów przedszkolnych, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może zlecić w ramach realizacji niniejszego zamówienia, także sporządzanie obiadów w okresie ferii, wakacji lub w innych uzasadnionych przypadkach. Nierozerwalnie z umową zawartą w celu realizacji niniejszego zamówienia związane jest zawarcie odpłatnych umów najmu: – lokalu położonego w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Kościuszki 32 – kuchnia szkolna wraz z jej wyposażeniem, – lokalu położonego w placówce oświatowej w Gomulinie – kuchnia szkolna wraz z jej wyposażeniem (Wykonawca na stołówce w Gomulinie zobowiązany będzie do zapewnienia naczyń oraz sztućców). Zamawiający wymaga, aby obiady dla dzieci i młodzieży: – z placówki oświatowej w Woli Krzysztoporskiej przygotowywane były w tej placówce, – z placówki oświatowej w Gomulinie przygotowywane były w tej placówce. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia zestawów obiadowych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym obejmujących: 1) zupę, drugie danie oraz dodatek dla placówek oświatowych w Woli Krzysztoporskiej i Gomulinie – ok. 70 % ogólnej liczby sporządzanych obiadów, 2) drugie danie i dodatek dla pozostałych szkół na terenie Gminy tj.: – dla Szkoły Podstawowej w Parzniewicach, – dla Szkoły Podstawowej w Bogdanowie, – dla Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie. Zestawy obiadowe nie mogą powtarzać się częściej niż dwa razy w miesiącu. Wartość kaloryczna zestawu nie może wynosić mniej niż 1300 kcal. Obiady wydawane w szkołach poza placówką w Woli Krzysztoporskiej/Gomulinie powinny być odpowiednio wzbogacone, a ich wartość kaloryczna nie może być mniejsza niż 1300 kcal; obiady te powinny być zapakowane w jednorazowe pojemniki oraz przewożone w termosach zapewniających zachowanie odpowiednio wysokiej temperatury przy ich spożywaniu, do każdego zestawu dowożonego Wykonawca zapewnia sztućce jednorazowego użytku. Przedmiot zamówienia obejmuje również dowóz obiadów do szkół. W przypadku obiadów spożywanych w szkole w Woli Krzysztoporskiej i Gomulinie, Zamawiający wymaga, aby nie były stosowane naczynia i sztućce jednorazowego użytku. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 6. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 7. Zamawiający nie przewiduje przy wyborze oferty zastosowania aukcji elektronicznej. 8. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom: Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 9. Wymagania stawiane Wykonawcy: 9.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 9.2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 9.3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 9.4. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 9.5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.42.40.00-9, 15.89.42.10-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • GASTRO Irena Dzwonnik, ul. Mieszka I 5/35, 97-300 Piotrków Trybunalski, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 269166,67 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 174420,00
  • Oferta z najniższą ceną: 174420,00 / Oferta z najwyższą ceną: 290700,00
  • Waluta: PLN.