Wola Krzysztoporska, 04.11.2014 r.

   

WYJAŚNIENIE NR 1 DO TREŚCI SIWZ I/LUB OGŁOSZENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Sporządzanie obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej

  

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania do treści SIWZ:

 PYTANIE NR 1:

Dotyczy ZAŁĄCZNIKA NR 8 „Wzór umowy najmu Wola Krzysztoporska” – § 1 pkt 3 umowy:

Proszę o doprecyzowanie Zamawiającego co miał na myśli pisząc – „Najemca ponosi zwykłe koszty utrzymania przedmiotu najmu”? O jakie tu chodzi koszty? Jakie są ich wielkości w skali miesiąca lub roku?

 PYTANIE NR 2:

Dotyczy ZAŁĄCZNIKA NR 9 „Wzór umowy najmu Gomulin” – § 1 pkt 3 umowy:

Proszę o doprecyzowanie Zamawiającego co miał na myśli pisząc – „Najemca ponosi zwykłe koszty utrzymania przedmiotu najmu”? O jakie tu chodzi koszty? Jakie są ich wielkości w skali miesiąca lub roku?

 PYTANIE NR 3:

W punkcie III ust.1 Opis przedmiotu zamówienia widnieje zapis „Obiady będą wydawane w dni nauki szkolnej/otwarcia oddziałów przedszkolnych, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może zlecić w ramach realizacji niniejszego zamówienia także sporządzanie obiadów w okresie ferii, wakacji lub w innych uzasadnionych przypadkach”.

Jakie jest prawdopodobieństwa wystąpienia powyższej okoliczności?

 PYTANIE NR 4:

Czy Najemca w okresie ferii i wakacji będzie mógł korzystać z wynajmowanych pomieszczeń stołówki: w Woli Krzysztoporskiej i w Gomulinie do prowadzenia działalności gospodarczej?

 PYTANIE NR 5:

Czy w okresie ferii i wakacji Najemca będzie obciążany n/w kosztami w przypadku nie prowadzenia działalności gospodarczej:

  1. Dotyczy pomieszczeń w Woli Krzysztoporskiej:

            – opłatą czynszową,

            – opłatą za wodę i ścieki,

            – opłatą za podgrzanie wody.

  1. Dotyczy pomieszczeń w Gomulinie:

            – opłatą czynszową.

 PYTANIE NR 6:

Czy Najemca będzie obciążany przez Wynajmującego roczną opłatą z tytułu podatku od nieruchomości? Jeśli tak to proszę o podanie kwoty podatku od nieruchomości przewidywanego na rok 2015r. dla powyższych nieruchomości (osobno dla Woli Krzysztoporskiej i Gomulina).

 PYTANIE NR 7:

Czy Wynajmujący przewiduje odstąpienie od obciążania Najemcy w okresie ferii i wakacji z tytułu opłaty podatku od nieruchomości w przypadku nie prowadzenia działalności gospodarczej w powyższych stołówkach? (w przypadku obciążania Najemcy opłatą podatku od nieruchomości).

 PYTANIE NR 8:

Proszę o podaniem minimalnej ilości dostarczanych posiłków do n/w szkół:

a)     Szkoła Podstawowa w Parzniewicach,        

b)     Szkoła Podstawowa w Bujnach,

c)     Szkoła Podstawowa w Bogdanowie,

d)     Szkoła Podstawowa w Krzyżanowie.

 PYTANIE NR 9:

Czy w przypadku podania przez Zamawiającego minimalnej ilości posiłków mniejszej niż 5 posiłków (w danym dniu) w okresie obowiązywania umowy w w/w placówkach – szkołach – Wykonawca ze względu na nieopłacalność (znaczne koszty transportu) może odstąpić od ich dostarczania bez obciążania go karami przez Zamawiającego?.

 

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na ww. zapytania udzielone zostaną odrębnym wyjaśnieniem, jednocześnie:

 termin składania ofert wydłuża się do dnia 14.11.2014 r. do godz. 12:00

 termin otwarcia ofert ustala się na dzień 14.11.2014 r. godz. 12:05.