Informujemy, że z dniem 16 czerwca 2014 r. wchodzi w życie rządowy program dla rodzin wielodzietnych – KARTA DUŻEJ RODZINY (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ).

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje co najmniej troje dzieci do ukończenia 18 lub 25 roku życia, jeśli uczą się w szkole lub szkole wyższej. Uprawnienie obejmuje również rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka.

Karta przyznawana jest nieodpłatnie,  niezależnie od dochodu rodziny.

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje publiczne i niepubliczne przystępujące do programu rządowego. Lista miejsc i wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl oraz na stronach: www.rodzina.gov.pl i www.empatia.mpips.gov.pl . Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej, ul. Szkolna 6 – pokój nr 2.

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku pytań, uwag czy wątpliwości prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej tel. 44/ 61-63-284 wew. 15 z osobą wyznaczoną do kontaktu – Panią Urszulą Roksela inspektorem GOPS.