naglowek

  Wola Krzysztoporska dnia 25.07.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 14.000 euro określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (ze zmianami) tj. nie podlega przepisom tej ustawy.

 Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej

adres: ul. Szkolna 6 , 97-371 Wola Krzysztoporska

godziny urzędowania : poniedziałek 9:00-17:00

wtorek- piątek 7:30 15:0

strona internetowa: www.gops-wola.pl

Nazwa postępowania: usługa doradztwa zawodowego – przeprowadzenie Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy . 

I. Usługa realizowana jest w ramach projektu ”Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Wola Krzysztoporska” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013: Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 II. Zajęciami z doradcą objętych będzie 25 uczestników projektu – skierowanych na zajęcia przez GOPS w Woli Krzysztoporskiej.

 III. Program warsztatów obejmuje 70 godzin zajęć (w tym 20 godz. zajęć grupowych oraz po 2 godziny zajęć indywidualnych dla każdego uczestnika projektu), w ramach których realizowane będą następujące zagadnienia:

 1. Jak stworzyć CV i list motywacyjny,
 2. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,
 3. Omówienie technik poszukiwania pracy,
 4. Autoprezentacja,
 5. Znajomość regionalnego rynku pracy.

 IV. Zajęcia będą odbywało się w dni robocze w max ilości 6 godz. dziennie dla jednego uczestnika projektu.

Najpóźniej na dzień przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu szczegółowy program zajęć oraz szczegółowy harmonogram ich przeprowadzenia.

W uzasadnionych sytuacjach Zamawiający może wyrazić zgodę na przeprowadzenie zajęć w dni wolne od pracy.

 V. Wykonawca w ramach usługi zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom zajęć – ciepłych posiłków w każdym dniu zajęć grupowych oraz przekazać na własność każdemu uczestnikowi szkolenia niezbędne materiały edukacyjne z logo EFS przygotowane przez Wykonawcę

– na okres trwania zajęć ubezpieczenia NNW

 VI. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić:

– salę dydaktyczną, w której będą odbywać się zajęcia w miejscowości Wola Krzysztoporska,

 VII. Uczestnikom zajęć Wykonawca zobowiązany będzie wydać zaświadczenia o ich ukończeniu.

 VIII. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wszystkich pozostałych obowiązków opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania

 IX. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 16.08.2013 r.

 X. Oferty należy składać w GOPS w Woli Krzysztoporskiej, ul. Szkolna 6, pok. nr 3 do dnia 30.07.2013 r. godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2013 r. o godz. 12:05 w GOPS w Woli Krzysztoporskiej, ul. Szkolna 6 pok. nr 3.

 XI. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą spełnienie następujących warunków:

 1) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat zrealizował należycie co najmniej 3 usługi w wymiarze co najmniej 70 godzin każda w zakresie podobnym do objętego przedmiotem zamówienia dla co najmniej 10-osobowych grup osób ( lub odbył zajęcia z co najmniej 30 osobami) .

2) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że będzie dysponował salą wykładową w miejscowości Wola Krzysztoporska,

3) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. min. 1 osobą posiadającą kwalifikacje do przeprowadzenia zajęć zgodnie z przepisami prawa.

 XII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy :

1) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę – załącznik nr 1.

2) Wykaz podobnych usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – załącznik nr 2.

3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznika nr 2.

4) Oświadczenie o dysponowaniu salą wykładową załącznik nr 2

 XIII. Kryteria wyboru ocen i ich znaczenie: cena 100%. Oceniane będą jedynie oferty Wykonawców, którzy składając stosowne dokumenty wykażą spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

 W przypadku składania ofert przez osoby fizyczne należy w formularzu ofertowym wpisać cenę obejmującą wszystkie jej składniki zarówno po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego , w tym należny podatek oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

 XIV. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Danuta Markiewicz tel. 044 6163284 w.18, danuta.markiewicz@wola-krzysztoporska.pl.

 ZAŁĄCZNIK NR 1. WZÓR OFERTY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Woli Krzysztoporskiej

adres: ul. Szkolna 6 ,

97-371 Wola Krzysztoporska

OFERTA

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące usługi doradztwa zawodowego – Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy oferuję wykonanie ww. zamówienia za cenę brutto (całkowita cena za 70 godzin zajęć):

 ……………………………………………………………

 słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………….

 ………………………………………………………………………………….…..………………,

 w tym:

– zajęcia z doradcą zawodowym 70 godz x jedn. cena brutto ……… =……………….…,

– ciepłe posiłki: 25 osób x 4 dni zajęć grupowych x jedn. cena brutto ……… =………………,

– ubezpieczenie NNW: 25 x cena jedn. bruto .……… = ……………….…,

 na warunkach opisanych w treści zapytania ofertowego i zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

 Nazwa i adres WYKONAWCY :

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NIP …………………………………………………………

 REGON …………………………………………………………

 Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

 ……………………………………………………………………………………………………………………………….

 Strona internetowa Wykonawcy :

 ……………………………………………………………………………

 Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

 ……………………………………………………………………………………………………………

 numer telefonu: (**) …………………………………………………………………

 Numer faksu: (**) …………………………………………………………………….

 e-mail ……………………………………………………………………………………….

 ………………………., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r. …………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka

 ZAŁĄCZNIK NR 2. OŚWIADCZENIA

l.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy
     

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

1. Wykaz wykonanych usług

Oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizowałem następujące podobne usługi

 

Lp.

 

Przedmiot zamówienia

Całkowita

wartość brutto

usługi

w PLN

Termin realizacji  

Ilość osób przeszkolonych, liczba godzin szkolenia

Nazwa Zleceniodawcy
Data

rozpoczęcia

Data

zakończenia

   
 1.  
           
 1.  
           
 1.  
           
 1.  
           

2. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie

Oświadczam, że zamówienie wykonywać będą następujące osoby:

L.p. Nazwisko i imię  

Informacje na temat kwalifikacji zawodowych:  

Podstawa do dysponowania osobą przy wykonywaniu zamówienia (umowa o pracę, umowa zlecenie ….)
       
       

 

3. Oświadczenie o dysponowaniu salą wykładową.

 Oświadczam, że w celu realizacji niniejszego zamówienia będę dysponował

salą, w której będą odbywać się zajęcia teoretyczne w miejscowości Wola Krzysztoporska,

……………… /

……………….

……………………………………..
Miejscowość / Data Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

 

(UWAGA : Treść oświadczeń należy wypełnić . Podpisanie oświadczenia bez wypełnienia miejsc do tego przeznaczonych będzie traktowane przez Zamawiającego jako nie złożenie wymaganego dokumentu i nie wykazanie spełnienia warunku udziału w postępowaniu.)

 ZAŁACZNIK NR 3 WZÓR UMOWY

 UMOWA NR : ……………………………..

 zawarta w dniu …………..r. w Woli Krzysztoporskiej pomiędzy:

 Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej, ul Szkolna 6 , 97-371 Wola Krzysztoporska, NIP 7712527055, REGON 592152330, reprezentowanym przez kierownik Danutę Markiewicz, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

 a………………………………………….., zwanym dalej Wykonawcą,

 Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759. z późn. zm.) umowę zawarto bez stosowania ww ustawy.

Treść umowy:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest: przeprowadzenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi doradztwa zawodowego – przeprowadzenie Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy .

2. Umowa realizowana jest w ramach projektu ”Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Wola Krzysztoporska” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013: Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej  

3. Oferta wykonawcy oraz treść zapytania ofertowego będącego podstawą przeprowadzonego postępowania w celu wyłonienia Wykonawcy stanowią integralną część umowy i warunki w nich określone obowiązują strony umowy.

4. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

§2

1. Umowa obejmuje przeprowadzenie zajęć z 25 osobami skierowanymi na szkolenie przez Zamawiającego.

2. Wymagany termin przeprowadzenia zajęć: do dnia 16.08.2013r.

Zamawiający jeżeli przemawiają za tym ważne względy lub okoliczności niezależne od Wykonawcy może wyrazić zgodę na przedłużenie umownego terminu wykonania zamówienia.

3. Miejsce szkolenia: Wola Krzysztoporska

§3

1. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcą po stronie Zamawiającego: ……………

2. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zmawiającym po stronie Wykonawcy : ……………..

 §4

1.Wykonawca zobowiązuje się zrealizować program szkolenia zgodny z treścią zapytania ofertowego i złożoną ofertą.

2. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w programie szkolenia może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

§5

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:

 1. Wykonania zamówienia zgodnie ze szczegółowym harmonogramem. Zmiana harmonogramu może nastąpić jedynie z ważnych względów za zgodą Zamawiającego.
 2. Wykonania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością, dbanie o prawidłową realizacją zawartej umowy,
 3. Informowania Zamawiającego o każdej nieobecności uczestników na zajęciach lub rezygnacji z uczestnictwa w trakcie trwania zajęć.
 4. Prowadzenia listy obecności na zajęciach/dziennika zajęć i dostarczenie ich kopii do GOPS w Woli Krzysztoporskiej w terminie 5 dni od zakończenia zajęć.
 5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom ciepłych posiłków w każdy dzień zajęć grupowych.
 6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom ubezpieczenia NNW.
 7. Na wszystkich zajęciach (w cenie usługi szkoleniowej ) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Uczestnikom poczęstunek (np. kawa, herbata, zimne napoje, ciastka, paluszki), Wartość tej usługi zawarta jest w cenie usługi.
 8. Wykonawca w cenie usługi zobowiązany jest zapewnić uczestnikom szkolenia niezbędne materiały dydaktyczne.
 9. Jeżeli Wykonawca w toku realizacji zajęć uzyska dostęp do danych osobowych uczestników szkolenia, będzie zobowiązany do ich przetwarzania i zabezpieczenia na zasadach określonych ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz wg szczegółowych wskazań Zamawiającego.   

§6

Zamawiający zastrzega sobie prawo:

 1.  
  1. kontroli przebiegu i efektywności zajęć oraz frekwencji uczestników,
  2. kontroli warunków realizacji usługi,w szczególności zastosowania przez Wykonawcę zasobów określonych w jego ofercie,
  3. rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie nienależytego wykonywania jej postanowień przez Wykonawcę,
  4. w przypadku ustalenia podczas kontroli nieprawidłowości (nienależytego wykonywania zlecenia, nieprawidłowych warunków sali wykładowej) Zamawiający ma prawo żądać zmiany osoby prowadzącej zajęcia lub/i miejsca prowadzenia zajęć (sali wykładowej) a Wykonawca zobowiązany jest do uczynienia zadość żądaniu zamawiającego.

§7

1. Każdy uczestnik zajęć otrzymuje od Wykonawcy zaświadczenie o ich ukończeniu spełniające wymogi informacyjne dotyczące współfinansowania szkolenia ze środków EFS.

2. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy informacji i emblematów /plakatów/ dot. realizacji zajęć współfinansowanego ze środków UE, a Wykonawca zobowiązuje się do ich umieszczenia w miejscach przeprowadzanych zajęć.

§8

 1. 1. Strony ustalają następującą cenę brutto za przeprowadzenie zajęć
 2. …………………….……..

słownie: ………………………………………………………………………………………………………,

w tym:

– zajęcia z doradcą zawodowym 70 godz x jedn. cena brutto ……… =……………….…,

– ciepłe posiłki: 25 osób x 4 dni zajęć grupowych x jedn. cena brutto ……… =………………,

– ubezpieczenie NNW: 25 x cena jedn. bruto .……… = ……………….…,

2. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty ceny umownej na podstawie faktury wystawianej po zakończeniu zajęć i przedłożeniu wszystkich dokumentów wymaganych przez Zamawiającego.

3. W odniesieniu kalkulacji ceny umownej, strony ustalają, że składniki wynagrodzenia za usługę:

a) zapewnienie ciepłych posiłków – zostanie wypłacony wykonawcy za rzeczywistą liczbę ciepłych posiłków zapewnionych Uczestnikom Projektu, w tym zakresie zmianie ulec może wynagrodzenie całkowite za realizację umowy ( np. w przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w zajęciach),

b) zajęcia z doradcą zawodowym zostanie wypłacony Wykonawcy za rzeczywistą ilość zajęć przeprowadzonych przez doradcę, w tym zakresie zmianie ulec może wynagrodzenie całkowite za realizację umowy ( np. w przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w zajęciach),

4. Należność Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy …………………………

5. Terminy płatności określa się w następujący sposób:

– 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej po zrealizowaniu szkolenia i sporządzeniu protokołu odbioru.

§9

1. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować poniesienie kosztów:

1) ciepłych posiłków, w oparciu o potwierdzenia odbioru posiłków,

2) zajęć przeprowadzonych z uczestnikami projektu przedkładając wraz z fakturą kopie list obecności / dzienników zajęć.

2. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć inne niż wymienione w ust. 1 dokumenty potwierdzające prawidłowe wykonanie zamówienia.

 §10

1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

a) za wadliwe lub nienależyte wykonywanie umowy w wysokości 10 % wartości całkowitej umowy, o której mowa w § 8 ust.1., w szczególności w przypadku stosowania do realizacji zajęć zasobów niezgodnych z wymogami, (kara umowna zostanie wypłacona Zamawiającemu na podstawie protokołu z kontroli przeprowadzonej na podstawie §6 umowy, stwierdzającego nieprawidłowości, lub w innym przypadku ustalenia przez Zamawiającego wad w wykonywaniu umowy, na wezwanie Zamawiającego w termie 14 dni od daty jego otrzymania); kara za wadliwe wykonywanie umowy może być zastosowana po każdym przypadku wykrycia przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonywaniu umowy.

b) niezależnie od kary przewidzianej w pkt a) – za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wartości całkowitej umowy, o której mowa w § 8 ust.1 (Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku jej nienależytego wykonywania, w szczególności w przypadku kolejnego stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli wykonywanych na podstawie §6 umowy).

c) za opóźnienie w wykonaniu umowy – 0,3 % całkowitej wartości umowy za każdy dzień opóźnienia.

2. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wartości całkowitej umowy, o której mowa w § 9 ust. 1 oraz uiści wynagrodzenie za zrealizowaną część umowy.

3. W razie opóźnienia w zapłacie należności Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek.

4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kary umownej z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

  §11

Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu.

§12

W sprawach nieuregulowanych umową obowiązują przepisy ustawy kodeks cywilny.

 §13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 Zamawiający : Wykonawca: