Rada Ministrów w dniu 26 marca 2013 r. przyjęła uchwałę Nr 48/2013 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z dnia 29 marca 2013 r., poz. 413).

Uchwała i rozporządzenie przewidują, że osoby spełniające aktualne warunki art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.), tj. warunki określone w brzmieniu ww. przepisu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r., mające w kwietniu, maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie lub grudniu 2013 r. ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego – otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 200 zł miesięcznie. Pomoc przyznawana jest z urzędu.

Osoby, które otrzymują obecnie świadczenie pielęgnacyjne ale nie spełniają warunków określonych w ww., aktualnym brzmieniu art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie są objęte rządowym programem wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (dotyczy to w szczególności warunku określonego w art. 17 ust. 1b ww. ustawy, zgodnie z którym, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia).

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego.

Osoby uprawnione do pomocy nie muszą składać wniosków o jej przyznanie, gdyż będzie ona przyznawana i wypłacana z urzędu .

Decyzje ustalające prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, na podstawie obowiązującego art. 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, wygasają z mocy prawa z upływem dnia 30 czerwca 2013 r. Skoro decyzje te wygasają z mocy prawa z upływem dnia 30 czerwca 2013 r., to na ich podstawie przyznanie pomocy możliwe jest jedynie do tej daty. Przyznanie pomocy dla tych osób na okres od lipca do grudnia 2013 r. będzie możliwe, gdy na podstawie kolejnej decyzji administracyjnej organu właściwego uzyskają one prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na okres po 30 czerwca 2013 r.

Osobami uprawnionymi do ww. pomocy są więc osoby, którym organ właściwy przyznawał już z urzędu i wypłaca już – na podstawie art. 12 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548), dodatek w wysokości 100 zł miesięcznie na okres od stycznia do czerwca 2013 r.