W Dz. U. z dnia 17 lipca 2012 r., pod poz. 823 ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Zweryfikowane kryteria dochodowe (od 1 października 2012r.):
a)  dla osoby samotnie gospodarującej ustalono w wysokości 542,00 zł. (zmiana z kwoty 477,00zł.), 
b) dla osoby w rodzinie w wysokości 456,00 zł. (zmiana z kwoty 351,00zł.)
Podwyższeniu ulegają też maksymalne kwoty świadczeń pieniężnych: zasiłku stałego do wysokości 529 zł.
Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 250,00zł.