Znak Sprawy: GOPS.271.1.2012

Wola Krzysztoporska dnia 06.11.2012 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Nazwa postępowania : Sporządzanie obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej

Podstawa prawna: art 92 ustawy: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

NAZWA I SIEDZIBA ZAMAWIJĄCEGEGO:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej

ul. Szkolna 6

97-371 Wola Krzysztoporska

woj. łódzkie,

tel. 044 6163284,

faks 044 6163284

adres strony internetowej zamawiającego: www.gops-wola.pl

Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 2 oferty, ocenione w następujący sposób:

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Ilość punktów
1 Elżbieta Łabuz EUROPAUl. Laskowa 18/2098-220 Zduńska Wola oferta odrzucona
2 Henryk Kowalski, Janina KowalskaPrzedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe s.cUl. Sienkiewicza 25, 97-400 Bełchatów  100

Ponadto informuję, że w prowadzonym postępowaniu została wybrana oferta firmy :

Henryk Kowalski, Janina Kowalska

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe s.c

Ul. Sienkiewicza 25, 97-400 Bełchatów

za cenę brutto: 7,50 zł za sporządzenie jednego obiadu.

Uzasadnienie: oferta została sporządzona zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu a oferta zawiera najniższą cenę w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny jest cena. Złożona oferta otrzymała 100 punktów ze względu na najniższą cenę.

Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty.