naglowek

Wola Krzysztoporska dnia 16.10.2012 r.

GOPS.PS-5149-6/POKL/2012

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 14.000 euro określonej w art. 4 pkt  8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (ze zmianami) tj. nie podlega przepisom tej ustawy.

Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej

adres: ul. Szkolna 6 , 97-371 Wola Krzysztoporska

godziny urzędowania : poniedziałek- piątek 7:30 15:30

strona internetowa: www.gops-wola.pl

Nazwa postępowania: Przeprowadzenie szkolenia „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i minimum sanitarnym .

I. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu ”Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Wola Krzysztoporska” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013: Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

II. Szkoleniem objętych będzie 7 uczestników projektu.

 

III. Program szkolenia będzie obejmował co najmniej 120 godzin dydaktycznych,                    (w tym 42 godz. zajęć praktycznych, 78 godz. zajęć teoretycznych), w ramach których realizowane będą  następujące zagadnienia:

 1. organizacja pracy na stanowiska sprzedawcy,
 2. minimum sanitarne, przepisy z zakresu bezpieczeństwa i obrotu żywnością – system HACCP,
 3. elementy marketingu i reklamy w handlu,
 4. gospodarka magazynowa – zagadnienia podstawowe,
 5. podstawowe aspekty prawne związane ze stosowaniem kas fiskalnych,
 6. budowa, zasady działania i podział kas fiskalnych,
 7. praktyczna obsługa kas fiskalnych różnego typu,
 8. fakturowanie i obsługa programu do fakturowania,
 9. wystawianie faktur w formie elektronicznej i ręcznej,

10. współpraca kasy fiskalnej z komputerem.

 

 

(Poszczególne zagadnienia powinny być zrealizowane w ilości godzin zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa. )

IV. Szkolenie będzie odbywało się w dni robocze wg harmonogramu:  20 dni szkolenia  x 6 godzin nauki każdego dnia. Godzina szkolenia liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut; długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny.

Najpóźniej na dzień przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu szczegółowy program zajęć oraz szczegółowy harmonogram ich przeprowadzenia.

 

V. Wykonawca w ramach usługi zobowiązany jest  do zapewnienia uczestnikom szkolenia  ciepłych posiłków w każdym dniu szkolenia oraz  przekazać na własność każdemu uczestnikowi szkolenia niezbędne materiały edukacyjne z logo EFS przygotowane przez Wykonawcę

 

VI.  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić:

– salę dydaktyczną, w której będą odbywać się zajęcia teoretyczne w miejscowości Wola Krzysztoporska,

– salę do zajęć praktycznych w miejscowości Wola Krzysztoporska lub Piotrków Trybunalski wyposażoną w indywidualny dostęp do stanowisk komputerowych z oprogramowaniem użytkowym i kas fiskalnych różnego typu (minimum 3 kasy fiskalne).

 

VII. Uczestnikowi, który ukończy kurs z wynikiem pozytywnym wydane będzie przez Wykonawcę   zaświadczenie na podstawie § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji                i Nauki  z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełnienia przez osoby  dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych  w formach pozaszkolnych (Dz.U. 06.Nr 31.poz 216 ze zmianami).

 

VIII. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wszystkich pozostałych  obowiązków  opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3  do zapytania

 

IX. Wymagany termin wykonania zamówienia:  29.10.2012 – 10.12.2012 r.

X. Oferty należy składać w  GOPS w Woli Krzysztoporskiej, ul. Szkolna 6, pok. nr 3 do dnia 25.10.2012 r. godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.10.2012 r. o godz. 12:05 w GOPS w Woli Krzysztoporskiej, ul. Szkolna 6 pok. nr 3.

XI. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą spełnienie następujących warunków:

1) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat zrealizował należycie co najmniej 3 szkolenia w zakresie podobnym do objętego przedmiotem zamówienia  dla co najmniej   7-osobowych grup osób w wymiarze co najmniej 80 godzin każde.

2) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że będzie dysponował salami wykładowymi:

– salę, w której będą odbywać się zajęcia teoretyczne w miejscowości Wola Krzysztoporska,

– salę do zajęć praktycznych w miejscowości Wola Krzysztoporska lub Piotrków Trybunalski wyposażoną w indywidualny dostęp do stanowisk komputerowych z oprogramowaniem użytkowym i kas fiskalnych różnego typu (minimum 3 kasy fiskalne) – min. 7 stanowisk.

3) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. min. 1 instruktorem posiadającym odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia szkolenia.

4) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej

XII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy :

1) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę – załącznik nr 1.

2) Wykaz podobnych usług szkoleniowych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie –  załącznik  nr 2.

3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  – załącznika  nr 2.

4)  Oświadczenie o dysponowaniu salą wykładową załącznik nr 2

5) Oświadczenie potwierdzające , że zgodnie z treścią art. 20 ust 1 ustawy o promocji zatrudnienia   i instytucjach rynku pracy (DZ.U.08 Nr 69 poz. 415 z późniejszymi zmianami) Wykonawca  jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej – załącznika  nr 2.

XIII. Kryteria wyboru ocen i ich znaczenie: cena 100%. Oceniane będą jedynie oferty Wykonawców, którzy składając stosowne dokumenty wykażą spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

XIV. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Danuta Markiewicz tel. 044 6163284 w.18, danuta.markiewicz@wola-krzysztoporska.pl.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1. WZÓR OFERTY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Woli Krzysztoporskiej

adres: ul. Szkolna 6 ,

97-371 Wola Krzysztoporska

OFERTA

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji szkolenia Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i minimum sanitarnymoferuję wykonanie ww. zamówienia  za cenę brutto (całkowita cena za przeszkolenie 7 osób):

……………………………………………………………

słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….…..………………,

w tym ciepłe posiłki: 7 osób x 20 dni x jedn. cena brutto……… =……………….…,

na warunkach opisanych w treści zapytania ofertowego i zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

 

Nazwa i adres WYKONAWCY :

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

NIP                  …………………………………………………………

 

REGON          …………………………………………………………

 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Strona internetowa Wykonawcy :

 

……………………………………………………………………………

 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

numer telefonu: (**)  …………………………………………………………………

 

Numer faksu: (**) …………………………………………………………………….

 

e-mail             ……………………………………………………………………………………….

 

………………………., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _        r.                 …………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka

ZAŁĄCZNIK NR 2. OŚWIADCZENIA

 

l.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy
 

 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

 

 

1. Wykaz  wykonanych usług

Oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizowałem następujące usługi szkoleniowe

 

Lp.

 

Przedmiot zamówienia

 

Całkowita 

wartość  brutto

usługi

w PLN

Termin  realizacji  

Ilość osób przeszkolonych, liczba godzin szkolenia

Nazwa Zleceniodawcy
Data 

rozpoczęcia

Data 

zakończenia

     Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione usługi zostały wykonane należycie.

     2. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie

     Oświadczam, że zamówienie wykonywać będą następujące osoby:

     L.p. Nazwisko i imię  

     Informacje na temat kwalifikacji zawodowych:

      

     Podstawa do dysponowania osobą przy wykonywaniu zamówienia (umowa o pracę, umowa zlecenie ….)
      

      

      

      

      

      

      

      


     3. Oświadczenie o dysponowaniu salą wykładową.

     Oświadczam, że w celu realizacji niniejszego zamówienia będę dysponował

     – salą, w której będą odbywać się zajęcia teoretyczne w miejscowości Wola Krzysztoporska (78 godzin – 13 dni szkoleniowych),

     – salą do zajęć praktycznych w miejscowości Wola Krzysztoporska lub Piotrków Trybunalski wyposażoną w indywidualny dostęp do stanowisk komputerowych                       z oprogramowaniem użytkowym i kas fiskalnych różnego typu (minimum 3 kasy fiskalne) – min. 7 stanowisk (42 godziny – 7 dni szkoleniowych).

      

      

     4.Oświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych.

     Oświadczam, że zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia                           i instytucjach rynku pracy (Dz.U.08 Nr 69 poz. 415 z późniejszymi zmianami) jestem wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej tj. Wojewódzki Urząd Pracy         w …………………………………………… pod nr ……………..

      

      

      

     ……………… / 

     ……………….

     ……………………………………..
     Miejscowość / Data Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

      

      

     (UWAGA : Treść oświadczeń należy wypełnić . Podpisanie oświadczenia bez wypełnienia miejsc do tego przeznaczonych będzie traktowane przez Zamawiającego jako nie złożenie wymaganego dokumentu i nie wykazanie spełnienia warunku udziału w postępowaniu.)

      

      

      

     ZAŁACZNIK NR 3  WZÓR UMOWY

     UMOWA NR : ……………………………..

     zawarta w dniu …………..r. w Woli Krzysztoporskiej  pomiędzy:

      

     Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej, ul Szkolna 6 , 97-371 Wola Krzysztoporska, NIP 7712527055, REGON 592152330,   reprezentowanym przez kierownik Danutę Markiewicz, zwanym  w dalszej części umowy Zamawiającym,

      

     a…………………………………………..,  zwanym dalej Wykonawcą,

      

     Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759. z późn. zm.) umowę zawarto bez stosowania ww ustawy.

     Treść umowy:

     § 1

     1. Przedmiotem umowy jest:  przeprowadzenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego szkoleniaSprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i minimum sanitarnym.

     2. Umowa  realizowana jest w ramach projektu ”Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Wola Krzysztoporska” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013: Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

     3. Oferta wykonawcy oraz treść zapytania ofertowego  będącego podstawą przeprowadzonego postępowania w  celu wyłonienia Wykonawcy stanowią integralną część umowy i warunki w nich określone obowiązują strony umowy.

     4. Wykonawca  oświadcza, iż posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

     §2

     1. Umowa obejmuje przeszkolenie 7 osób  skierowanych  na szkolenie  przez  Zamawiającego.

     2. Wymagany termin przeprowadzenia szkolenia: 29.10.2012 – 10.12.2012 r.

     3. Miejsce szkolenia:

     – zajęcia teoretyczne …………….

     – zajecia praktyczne …………….

     §3

     Podstawą przeprowadzenia szkolenia  będzie przekazany przez Zamawiającego  imienny  wykaz  osób  skierowanych  na  szkolenie.

     §4

     1.Wykonawca zobowiązuje się zrealizować program szkolenia zgodny z treścia zapytania ofertowego i złożoną ofertą.

     2. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w programie szkolenia może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

     §5

     W ramach realizacji zamówienia Wykonawca  zobowiązuje się do:

     1. Wykonania zamówienia zgodnie ze szczegółowym harmonogramem. Zmiana harmonogramu może nastąpić jedynie z ważnych względów  za zgodą Zamawiającego.
     2. Wykonania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością, dbanie                               o prawidłową realizacją zawartej umowy,
     3. Indywidualizacji kształcenia poprzez prowadzenie systematycznej oceny poszczególnych uczestników  i zwiększenia pomocy wobec osób mających trudności  w procesie nauczania,
     4. Informowania Zamawiającego o każdej nieobecności uczestników szkolenia na zajęciach lub rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w trakcie jego trwania.
     5. Prowadzenia listy obecności na zajęciach i dziennika zajęć  i dostarczenie ich kopii do GOPS w Woli Krzysztoporskiej w terminie 5 dni od  zakończeniu szkolenia
     6. Przeprowadzenia na koniec szkolenia egzaminu wewnętrznego (np. w formie testu sprawdzającego), potwierdzającego zdobyta wiedzę  i umiejętności oraz ankiet dotyczących jakości i przydatności szkolenia  i przekazanie ich do GOPS w Woli Krzysztoporskiej w terminie 5 dni od  zakończeniu szkolenia.
     7. Wykonywania szkolenia przy użyciu zasobów wskazanych w ofercie. Zmiana zasobów ( sala wykładowa, osoby wykładowców) może nastąpić jedynie na umotywowany wniosek Wykonawcy. Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tylko wtedy, jeżeli wskazane  do wykonywania zamówienia zasoby będą spełniały wymogi określone w zapytaniu ofertowym stanowiącym podstawę wyłonienia Wykonawcy.
     8. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego  zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom szkolenia  ciepłych posiłków w każdy dzień szkolenia.
     9. Na wszystkich zajęciach  (w cenie usługi szkoleniowej ) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Uczestnikom  poczęstunek (np. kawa, herbata, zimne napoje, ciastka, paluszki), Wartość tej usługi zawarta jest  w cenie szkolenia

     10. Wykonawca w cenie szkolenia zobowiązany jest zapewnić uczestnikom szkolenia niezbędne materiały szkoleniowe.

     11. Jeżeli Wykonawca w toku realizacji szkolenia uzyska dostęp do danych osobowych uczestników szkolenia, będzie zobowiązany do ich  przetwarzania i zabezpieczenia na zasadach określonych ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz wg szczegółowych wskazań Zamawiającego.

     §6

     Zamawiający  zastrzega sobie prawo:

     1. kontroli przebiegu i  efektywności szkolenia oraz frekwencji uczestników,
     2. kontroli warunków realizacji szkolenia, w szczególności zastosowania przez Wykonawcę zasobów określonych w jego  ofercie,
     3. obecności przedstawiciela Zamawiającego przy ocenie końcowej uczestników szkolenia, prowadzonej w formie egzaminu,
     4. rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w  razie nienależytego wykonywania jej postanowień przez Wykonawcę,
     5. w przypadku ustalenia podczas kontroli nieprawidłowości (nienależytego wykonywania zlecenia, nieprawidłowych warunków sali wykładowej)  Zamawiający ma prawo żądać zmiany osoby prowadzącej szkolenie lub/i miejsca prowadzenia szkolenia (sali wykładowej) a Wykonawca zobowiązany jest do uczynienia zadość żądaniu zamawiającego.

     §7

     1. Każdy   uczestnik   szkolenia,   po   pozytywnym jego   ukończeniu   otrzymuje od Wykonawcy zaświadczenie na podstawie § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełnienia przez osoby  dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych  w formach pozaszkolnych (Dz.U. 06.Nr 31.poz 216 ze zmianami).

     2. Wykonawca zobowiązany jest również  wydać uczestnikom szkolenia dodatkowy dyplom/certyfikat spełniający wymogi informacyjne dotyczące współfinansowania szkolenia  ze środków EFS.

     3. Wykonawca  przekazuje Zamawiającemu kopię protokołu egzaminacyjnego, imienny wykaz osób, które ukończyły szkolenie z wynikiem pozytywnym, imienny wykaz osób, które  szkolenia nie ukończyły,  nie  zdały egzaminu końcowego,  bądź  do  egzaminu nie przystąpiły, po jednym egz. zaświadczenia/świadectwa oraz dyplomu dotyczący ukończenia szkolenia (ewentualnie potwierdzone kserokopie). Wszystkie  dokumenty  opracowywane przez Wykonawcę winny zawierać logo UE, PO KL, Wojewódzkiego Urząd Pracy, a ich wzór powinien być zaakceptowany przez Zamawiającego

     4. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy informacji i emblematów /plakatów/ dot. realizacji szkolenia współfinansowanego ze środków UE, a Wykonawca zobowiązuje się do ich umieszczenia w miejscach przeprowadzanych szkoleń

     §8

     Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy do zarejestrowania instytucji szkoleniowej w internetowej bazie ofert szkoleniowych dostępnej na stronie internetowej www.inwestycjawkadry.pl, i wprowadzania aktualizacji na temat  prowadzonego szkolenia nie rzadziej niż raz w miesiącu.

     §9

     1. Strony ustalają następującą cenę brutto za przeprowadzenie szkolenia

     …………………….……..

     słownie: ………………………………………………………………………………………………………

     2. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty ceny umownej na podstawie faktury wystawianej  po zakończeniu szkolenia i przedłożeniu wszystkich dokumentów wymaganych przez Zamawiającego.

     3. W odniesieniu kalkulacji ceny umownej,  strony ustalają, że składnik wynagrodzenia za usługę szkoleniową –  zapewnienie ciepłych posiłków – zostanie wypłacony wykonawcy za rzeczywistą liczbę ciepłych posiłków zapewnionych Uczestnikom Projektu, w tym zakresie zmianie ulec może wynagrodzenie całkowite za realizację umowy  ( np. w przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu).

     4.  Należność Zamawiający  ureguluje przelewem na konto Wykonawcy  …………………………

     5.  Terminy płatności określa się w następujący sposób:

     – 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej po zrealizowaniu szkolenia i sporządzeniu protokołu odbioru.

     §10

     1. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować poniesienie kosztów:

     1) ciepłych posiłków,  w oparciu o potwierdzenia odbioru posiłków,

     2) zajęć przeprowadzonych z uczestnikami projektu przedkładając wraz z fakturą kopie list obecności / dzienników zajęć.

     2. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć inne niż wymienione w  ust. 1 dokumenty potwierdzające prawidłowe wykonanie zamówienia.

      

     §11

     1. Wykonawca  zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

     a) za wadliwe lub nienależyte wykonywanie umowy w wysokości 10 % wartości całkowitej umowy, o której mowa w § 9 ust.1., w szczególności w przypadku stosowania do realizacji szkolenia zasobów niezgodnych z wymogami SIWZ, (kara umowna zostanie wypłacona Zamawiającemu na podstawie protokołu z kontroli przeprowadzonej na podstawie  §6 umowy, stwierdzającego nieprawidłowości, lub w innym przypadku ustalenia przez Zamawiającego wad w wykonywaniu umowy,  na wezwanie Zamawiającego w termie 14 dni od daty jego otrzymania); kara za wadliwe wykonywanie umowy może być zastosowana po każdym przypadku wykrycia przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonywaniu umowy.

     b) niezależnie od kary przewidzianej w pkt a) – za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy  z przyczyn zależnych od Wykonawcy  w wysokości  20% wartości całkowitej umowy, o której mowa w § 9 ust.1 (Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku jej nienależytego wykonywania, w szczególności w przypadku kolejnego stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli wykonywanych na podstawie §6 umowy).

     c) za opóźnienie w wykonaniu umowy – 0,3 % całkowitej wartości umowy za każdy dzień opóźnienia.

     2. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wartości całkowitej umowy, o której mowa w § 9 ust. 1  oraz uiści wynagrodzenie za zrealizowaną część umowy.

     3. W razie opóźnienia w zapłacie należności Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek.

     4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

     5. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kary umownej z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

      

     §12

      

     1. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcą  po stronie Zamawiającego:  ……………

     2. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zmawiającym po stronie Wykonawcy : ……………..

      

     §13                                                                                               Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu.

     §14

     W sprawach nieuregulowanych umową obowiązują przepisy ustawy kodeks cywilny.

      

     §15

     Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

      

      

      

      

      

     Zamawiający :                                                                                             Wykonawca: