GOPS.271.1.2012

Wola Krzysztoporska dnia 10.10.2012 r.

WYJAŚNIENIA NR 1 DO TREŚCI SIWZ W POSTĘPOWANIU:
Sporządzanie obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:]

1. Dotyczy ZAŁĄCZNIKA NR 6a Wzór umowy najmu Wola Krzysztoporska -§ 5 ust. I umowy:

Czy opłacie czynszowej miesięcznej, o której mowa w § 5 ust 1 umowy najmu w kwocie 2,50zł. za 1m2 netto + 23%VAT Wynajmujący uwzględnił wszystkie dodatkowe opłaty, w tym między innymi podatek od nieruchomości, które będą obciążały potencjalnego Najemcę? Jeśli nie to proszę o podanie rocznej kwoty podatku od nieruchomości za rok 2012, oraz innych opłat (kwot brutto), które przyszły Najemna będzie musiał uiszczać Wynajmującemu w okresie trwania umów najmu?

2. Dotyczy ZAŁĄCZNIKA NR 6a Wzór umowy najmu Wola Krzysztoporska -§ 5 ust. 3 umowy:

Proszę o udzielenie odpowiedzi kto będzie płacił za moc zamówioną Najemca czy Wynajmujący?. Kto będzie zamawiał moc zamówioną Wynajmujący czy Najemca?

3. Dotyczy ZAŁĄCZNIKA NR 6a Wzór umowy najmu Wola Krzysztoporska – § 5 ust 5 umowy:

Proszę o podanie kwoty brutto obciążenia za dostawę zimnej wody i odbiór ścieków za miesiąc wrzesień 2012r?.

4. Dotyczy ZAŁĄCZNIKA NR 6b Wzór umowy najmu Gomulin – § 5 ust 1 umowy: Czy opłacie czynszowej miesięcznej o której mowa w § 5 ust. 1 umowy najmu

kwocie 2,50zł. za 1m2 netto + 23%VAT Wynajmujący uwzględnił wszystkie

dodatkowe opłaty w tym między innymi podatek od nieruchomości, które będą obciążały potencjalnego Najemcę? Jeśli nie to proszę o podanie rocznej kwoty podatku od nieruchomości za rok 2012, oraz innych kwot opłat, które przyszły Najemna będzie musiał uiszczać Wynajmującemu w okresie trwania umów najmu?

5. Dotyczy ZAŁĄCZNIKA NR 6b Wzór umowy najmu Gomulin – § 5 ust. 3 umowy: Proszę o udzielenie odpowiedzi kto będzie płacił za moc zamówioną Najemca czy Wynajmujący? Kto będzie zamawiał moc zamówioną Wynajmujący czy Najemca?

6. Proszę o udzielenie odpowiedzi – czy Wynajmujący przewiduje wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu z Najemcą i podejmowania decyzji w sprawach wiążących strony umowy najmu w okresie obowiązywania umowy najmu w Woli Krzysztoporskiej i w Gomulinie. Jeśli tak to proszę o wpisanie jej do treści umów najmu (imię i nazwisko oraz nr telefonu) w Woli Krzysztoporskiej i w Gomulinie.

7. Co miał na myśli Zamawiający w Punkcie VI ust. F podpunkt 2.2c S.I.W.Z –

wykaz usług szkoleniowych – załącznik nr 4? Załączony Załącznik Nr 4 do

S.I.W.Z. dotyczy „Wykazu wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do

wykazania spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia”. Czy nie jest to błąd

pisarski?.

Na zadane pytania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

1.Najemca uiszcza Wynajmującemu opłaty należne z tytułu umowy najmu w tej umowie wymienione .

2. Kwota podatku od nieruchomości nie jest ujęta w kwocie czynszu.

3.Obowiązek opłaty podatku od nieruchomości wynika z odrębnych  przepisów (ustawa o podatkach i opłatach lokalnych) i na tej podstawie najemca zobowiązany będzie uiszczać podatek od nieruchomości. Stawka podatku w 2012 r. wynosi 18 zł za 1m2 wynajmowanej powierzchni.

Pytanie 2.

1.Najemcę Obciążają wszelkie  koszty związane z energią elektryczną (dotyczące zainstalowanych na potrzeby sporządzania  i wydawania obiadów liczników), w tym dostawa, przesył, jak  również moc zamówiona.

2.Do wynajmowanych pomieszczeń  moc została zamówiona i podpisane są stosowne umowy na dostawę i przesył energii elektrycznej.

3. Istnieje możliwość zmiany mocy zamówionej  na wniosek najemcy jednak wszelkie koszty takiej zmiany ponosić będzie najemca.

Pytanie nr 3

1.Za miesiąc wrzesień nie dokonano jeszcze odczytów zużycia wody.

2. W okresie od 13.01.2012 r. do 11.07.2012 r. średniomiesięczne zużycie.

w  kompleksie szkolnym  wyniosło ok. 190 m3.  W tym okresie miesięczna kwota za zużycie wody, ścieki + opłata stała, wyniosła ok. 950 zł brutto.

Pytanie  4.

1.Najemca uiszcza Wynajmującemu opłaty należne z tytułu umowy najmu w tej umowie wymienione .

2. Kwota podatku od nieruchomości nie jest ujęta w kwocie czynszu.

3.Obowiązek opłaty podatku od nieruchomości wynika z odrębnych  przepisów (ustawa o podatkach i opłatach lokalnych) i na tej podstawie najemca zobowiązany będzie uiszczać podatek od nieruchomości. Stawka podatku w 2012 r. wynosi 18 zł za 1m2 wynajmowanej powierzchni.

Pytanie 5.

1.Najemcę Obciążają wszelkie  koszty związane z energią elektryczną (dotyczące zainstalowanych na potrzeby sporządzania  i wydawania obiadów liczników), w tym dostawa, przesył, jak  również moc zamówiona.

2.Do wynajmowanych pomieszczeń  moc została zamówiona i podpisane są stosowne umowy na dostawę i przesył energii elektrycznej.

3. Istnieje możliwość zmiany mocy zamówionej  na wniosek najemcy jednak wszelkie koszty takiej zmiany ponosić będzie najemca.

Pytanie 6

Osobą upoważnioną do wydawania wiążących decyzji w zakresie umowy najmu jest Wójt Gminy Wola Krzysztoporska, natomiast osobą do kontaktu jest pracownik UG w Woli Krzysztoporskiej –  Bogusława Dziubecka  tel. 446163983.

Pytanie 7

W treści punktu VI.F podpunkt 2.2c SIWZ występuje oczywista omyłka pisarska.

Zamiast sformułowania: „wykaz usług szkoleniowych” powinno być „wykaz dostaw”.