GOPS.271.1.2012

Wola Krzysztoporska: 04.10.2012 r.

Nazwa postępowania: Sporządzanie obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej
Ogłoszenie zamieszczono w biuletynie zamówień publicznych pod nr: 211551 – 2012; data zamieszczenia: 04.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej , ul. Szkolna 6,

97-371 Wola Krzysztoporska, woj. łódzkie,

tel. 044 6163284,

faks 044 6163284.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gops-wola.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa jednostki samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzanie obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Sporządzanie w placówkach oświatowych w Gomulinie oraz Woli Krzysztoporskiej obiadów i wydawanie ich dzieciom i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Wola Krzysztoporska w okresie od 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2014 r. Ilość sporządzanych obiadów wynosi 200 sztuk, z zastrzeżeniem, że liczba obiadów jest zmienna i zależy m.in. od liczby wydanych przez GOPS w Woli Krzysztoporskiej decyzji w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej. Placówki w których wydawane będą obiady: a) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, b) szkoły podstawowe, c) gimnazja. Wykonawca nie może mieć w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z powodu realizacji umowy w mniejszym zakresie niż 200 obiadów dziennie, natomiast w przypadku zwiększenia liczby dzieci lub młodzieży objętych dożywianiem jest zobowiązany do zapewnienia również im posiłków w ramach zawartej umowy. Obiady będą wydawane w dni nauki szkolnej/otwarcia oddziałów przedszkolnych, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może zlecić w ramach realizacji niniejszego zamówienia, sporządzanie obiadów w okresie ferii, wakacji lub w innych uzasadnionych przypadkach, Nierozerwalnie z umową zawartą w celu realizacji niniejszego zamówienia związane jest zawarcie odpłatnych umów najmu: -lokalu położonego w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Kościuszki 32 – kuchnia szkolna wraz z jej wyposażeniem, -lokalu położonego w placówce oświatowej w Gomulinie – kuchnia szkolna wraz z jej wyposażeniem (Wykonawca na stołówce w Gomulinie zobowiązany będzie do zapewnienia naczyń oraz sztućców ). Zamawiający wymaga aby obiady dla dzieci i młodzieży: -z placówki oświatowej w Woli Krzysztoporskiej przygotowywane były w tej placówce, -z placówki oświatowej w Gomulinie przygotowywane były w tej placówce. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia zestawów obiadowych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym obejmujących : 1) zupę, drugie danie oraz dodatek w szkole w Woli Krzysztoporskiej i Gomulinie, ok. 70 % ogólnej liczby sporządzanych obiadów, 2) drugie danie i dodatek w pozostałych szkołach podstawowych na terenie Gminy tj. w 4 szkołach Podstawowych w miejscowościach: Parzniewice, Bujny, Bogdanów, Krzyżanów. Zestawy obiadowe nie mogą powtarzać się częściej niż dwa razy w miesiącu. Wartość kaloryczna zestawu nie może wynosić mniej niż 1300 kcal. Obiady wydawane w szkołach poza placówką w Woli Krzysztoporskiej/Gomulinie powinny być odpowiednio wzbogacone, a ich wartość kaloryczna nie może być mniejsza niż 1300 kcal; obiady powinny być zapakowane w jednorazowe pojemniki oraz przewożone w termosach zapewniających zachowanie odpowiednio wysokiej temperatury przy ich spożywaniu. Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz obiadów do szkół w placówkach poza terenem Woli Krzysztoporskiej. kod CPV 15894210-6 posiłki szkolne 2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych. 4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 20 % wartości zamówienia. 6. Zamawiający nie przewiduje przy wyborze oferty zastosowania aukcji elektronicznej. 7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 8. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom: Wykonawca może powierzyć wykonania części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. 9. Wymagania stawiane Wykonawcy: 9.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 9.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 9.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 9.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 9.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 20 % wartości zamówienia.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.89.42.10-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat wykonał należycie przynajmniej 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i charakterowi usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj.: dostawa obiadów za kwotę nie mniejszą niż 60 000,00 zł brutto (kwota dla usługi świadczonej w okresie następujących po sobie max. 12 m-cy, jeżeli umowa zawarta była na okres dłuższy, wymagana kwota ulega proporcjonalnemu zwiększeniu). Zamawiający uzna również, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w przypadku gdy wykaże on wykonanie większej ilości usług odpowiadających swoim rodzajem i charakterowi usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, których łączna wartość w okresie 1 roku (okres następujących po sobie 12 m-cy ) wyniosła łącznie co najmniej 60.000,00 zł. Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem i charakterowi usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia Zamawiający uznaje sporządzanie obiadów i ich dostarczanie dla dzieci i młodzieży w następujących placówkach oświatowych: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły wyższe. W celu wykazania spełnienia tego warunku wykonawca obowiązany jest złożyć: Wykaz usług zgodnych z przedmiotem zamówienia wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych/wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 4 do SIWZ. Ocena tego warunku będzie dokonywana o treść www. dokumentów.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wzór formularza ofertowego – wypełniony i podpisany przez wykonawcę – załącznik nr 1 do SIWZ 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 2 do SIWZ 3) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych E. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: E.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1-B.3, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, E.2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. E zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. E. F . Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, 2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów; 3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem; 4) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 2. Składając ofertę wspólną (art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych) przez dwóch lub więcej Wykonawców należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania: 1) Następujące dokumenty i oświadczenia tj.: a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych – załącznik Nr 3, składa każdy z członków podmiotu występującego wspólnie w imieniu własnym. b) Kopie: – aktualnych odpisów z właściwego rejestru, są poświadczane za zgodność z oryginałem osobno przez każdego wykonawcę występującego wspólnie w zakresie dokumentów, które go dotyczą lub przez Pełnomocnika. 2) Następujące dokumenty i oświadczenia tj.: a) formularz ofertowy b) oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 ustawy -załącznik Nr 2, c) wykaz usług szkoleniowych – załącznik nr 4 podpisują wszyscy członkowie podmiotu występującego wspólnie lub Pełnomocnik. G. W zakresie warunków opisanych w pkt. V.1. 2) oraz pkt. V.1.3) wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu i osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Kopie dokumentów dotyczących tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty. H. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. W przypadku wprowadzenia innej stawki podatku VAT do ceny netto, doliczony zostanie podatek VAT w wysokości określonej w obowiązujących przepisach. W tym samym zakresie ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia całkowitego za wykonanie umowy. 2. W przypadku zmian organizacyjnych sieci placówek szkolnych Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania obiadów zgodnie z wprowadzonymi zmianami. 3. Zamawiający z ważnych względów może zmniejszyć ilość zamawianych obiadów oraz zrezygnować z ich dostarczania do wybranych placówek szkolnych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gops-wola.pl. , www.bip.wola-krzysztoporska.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej Ul. Szkolna 6 97-371 Wola Krzysztoporska Pok. Kierownika.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2012 godzina 12:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej Ul. Szkolna 6 97-371 Wola Krzysztoporska.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

SIWZ do pobrania:

http://bip.wola-krzysztoporska.pl/index.php?id=369&p=610