naglowek

 

Wola Krzysztoporska dnia 05.09.2012 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 14.000 euro określonej w art. 4 pkt  8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (ze zmianami) tj. nie podlega przepisom tej ustawy.

Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej

adres: ul. Szkolna 6 , 97-371 Wola Krzysztoporska

godziny urzędowania: poniedziałek- piątek 7:30 15:30

strona internetowa: www.gops-wola.pl

Nazwa postępowania: Przeprowadzenie prelekcji z zakresu wizażu.

I.     Prelekcje realizowane są w ramach projektu ”Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Wola Krzysztoporska” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013: Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

II.      Zajęciami będą grupowe i objętych będzie nimi 22 uczestników projektu.

 

III. Zamawiający wymaga przeprowadzenia zajęć w ilości 30 godzin                                       wg następującego programu:

 

Lp. Zakres tematyczny
1. Jak zadbać o wygląd
2. Rady dotyczące ubioru
3. Autoprezentacja
4. Zasady wizerunku

 

Szklenie powinno przedstawiać zagadnienia skierowane do kobiet oraz do mężczyzn. Powinno zawierać elementy praktyczne.

 

 

IV. Szkolenie odbędzie się w dni robocze wg harmonogramu:  5 dni szkolenia    x 6 godzin zajęć  każdego dnia.

 

V. Wykonawca w ramach usługi zobowiązany jest  do zapewnienia uczestnikom szkolenia  ciepłych posiłków w każdym dniu zajęć .

 

VI.  Zamawiający wymaga  przeprowadzenia zajęć w  Woli Krzysztoporskiej.

 

VII. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wszystkich pozostałych  obowiązków  opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3  do zapytania

 

VIII. Wymagany termin wykonania zamówienia:  01.10.2012 – 20.12.2012 r.                    – po 2 spotkania w miesiącach październiku i listopadzie oraz 1 spotkanie                         w miesiącu grudniu.

IX. Oferty należy składać w  GOPS w Woli Krzysztoporskiej, ul. Szkolna 6, pok. nr 3 do dnia 17.09.2012 r. godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.09.2012 r. o godz. 12:05 w GOPS w Woli Krzysztoporskiej, ul. Szkolna 6 pok. nr 3.

X. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą spełnienie następujących warunków:

1) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat zrealizował należycie co najmniej 2 szkolenia w zakresie wizażu dla co najmniej   10-osobowych grup osób w wymiarze co najmniej 20 godzin każde.

2) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że na potrzeby realizacji zamówienia będzie dysponował  salą wykładową do przeprowadzenia zajęć w miejscowości Wola Krzysztoporska,

XI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy :

1) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę – załącznik nr 1.

2) Wykaz usług szkoleniowych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie –  załącznik  nr 2.

3)  Oświadczenie o dysponowaniu salą wykładową załącznik nr 2

4) Oświadczenie potwierdzające , że zgodnie z treścią art. 20 ust 1 ustawy o promocji zatrudnienia   i instytucjach rynku pracy (DZ.U.08 Nr 69 poz. 415 z późniejszymi zmianami) Wykonawca  jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej – załącznika  nr 2.

XII. Kryteria wyboru ocen i ich znaczenie: cena 100%. Oceniane będą jedynie oferty Wykonawców, którzy składając stosowne dokumenty wykażą spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

XIII. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Danuta Markiewicz tel. 044 6163284 w.18, danuta.markiewicz@wola-krzysztoporska.pl.

ZAŁĄCZNIK NR 1. WZÓR OFERTY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Woli Krzysztoporskiej

adres: ul. Szkolna 6 ,

97-371 Wola Krzysztoporska

OFERTA

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące Przeprowadzenia prelekcji z zakresu wizażu oferuję wykonanie ww. zamówienia  za cenę brutto:

……………………………………………………………

słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….…..………………,

w tym ciepłe posiłki: 22 osoby x 5 dni x jedn. cena brutto ……… =……………….…

na warunkach opisanych w treści zapytania ofertowego i zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

 

Nazwa i adres WYKONAWCY :

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

NIP                  …………………………………………………………

 

REGON          …………………………………………………………

 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Strona internetowa Wykonawcy :

 

……………………………………………………………………………

 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

numer telefonu: (**)  …………………………………………………………………

 

Numer faksu: (**) …………………………………………………………………….

 

e-mail             ……………………………………………………………………………………….

 

………………………., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _        r.                 …………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka

ZAŁĄCZNIK NR 2. OŚWIADCZENIA

 

l.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy

 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

 

1. Wykaz  wykonanych usług

Oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizowałem następujące usługi:

 

Lp.

 

Przedmiot zamówienia

Całkowita

wartość  brutto

usługi

w PLN

Termin  realizacji  

Ilość osób przeszkolonych

Nazwa Zleceniodawcy
Data

rozpoczęcia

Data

zakończenia

           
           
           
           

Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione usługi zostały wykonane należycie.

2. Oświadczenie o dysponowaniu salą wykładową.

Oświadczam, że na potrzeby  realizacji niniejszego będę  dysponował salą wykładową w miejscowości Wola Krzysztoporska.

 

3. Oświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych.

Oświadczam, że zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia                           i instytucjach rynku pracy (Dz.U.08 Nr 69 poz. 415 z późniejszymi zmianami) jestem wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej tj. Wojewódzki Urząd Pracy         w …………………………………………… pod nr ……………..

 

 

……………… /

……………….

……………………………………..
Miejscowość / Data Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

 

 

(UWAGA : Treść oświadczeń należy wypełnić . Podpisanie oświadczenia bez wypełnienia miejsc do tego przeznaczonych będzie traktowane przez Zamawiającego jako nie złożenie wymaganego dokumentu i nie wykazanie spełnienia warunku udziału w postępowaniu.)

ZAŁACZNIK NR 3  WZÓR UMOWY

UMOWA NR : ……………………………..

zawarta w dniu …………..r. w Woli Krzysztoporskiej  pomiędzy:

 

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej, ul Szkolna 6 , 97-371 Wola Krzysztoporska, NIP 7712527055, REGON 592152330,   reprezentowanym przez kierownik Danutę Markiewicz, zwanym  w dalszej części umowy Zamawiającym,

 

a…………………………………………..,  zwanym dalej Wykonawcą,

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759. z późn. zm.) umowę zawarto bez stosowania ww ustawy.

Treść umowy:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest:  przeprowadzenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego prelelcji z zakresu wizażu .

2. Umowa  realizowana jest w ramach projektu ”Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Wola Krzysztoporska” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013: Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

3. Oferta wykonawcy oraz treść zapytania ofertowego  będącego podstawą przeprowadzonego postępowania w  celu wyłonienia Wykonawcy stanowią integralną część umowy i warunki w nich określone obowiązują strony umowy.

4. Wykonawca  oświadcza, iż posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

§2

1. Umowa obejmuje przeprowadzenie zajęć grupowych dla  22 osób – uczestników projektu.

2. Wymagany termin przeprowadzenia szkolenia: 01.10.2012 – 20.12.2012 r., po 2 spotkania w miesiącach październiku i listopadzie oraz 1 spotkanie w miesiącu grudniu.

3. Miejsce szkolenia:  ul…………………nr…..Wola Krzysztoporska.

§3

Podstawą przeprowadzenia zajęć  będzie przekazany przez Zamawiającego  imienny  wykaz  osób  skierowanych  na  zajęcia.

§4

1.Wykonawca zobowiązuje się zrealizować następujący program szkolenia

Lp. Zakres tematyczny
1. Jak zadbać o wygląd
2. Rady dotyczące ubioru
3. Autoprezentacja
4. Zasady wizerunku

 

Szklenie powinno przedstawiać zagadnienia skierowane do kobiet oraz do mężczyzn. Powinno zawierać elementy praktyczne.

 

2. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w programie szkolenia może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

§5

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca  zobowiązuje się do:

 1. Wykonania zamówienia zgodnie ze szczegółowym harmonogramem ustalonym z Zamawiającym w dniu podpisania umowy. Zmiana harmonogramu może nastąpić jedynie z ważnych względów  za zgodą Zamawiającego.
 2. Wykonania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością, dbanie                               o prawidłową realizacją zawartej umowy,
 3. Indywidualizacji kształcenia poprzez prowadzenie systematycznej oceny poszczególnych uczestników  i zwiększenia pomocy wobec osób mających trudności  w procesie nauczania,
 4. Informowania Zamawiającego o każdej nieobecności uczestników szkolenia na zajęciach lub rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w trakcie jego trwania.
 5. Prowadzenia listy obecności na zajęciach i dziennika zajęć  i dostarczenie ich kopii do GOPS w Woli Krzysztoporskiej w terminie 5 dni od  zakończeniu szkolenia
 6. Przeprowadzenia ankiet dotyczących jakości i przydatności szkolenia  i przekazanie ich do GOPS w Woli Krzysztoporskiej w terminie 5 dni od  zakończeniu szkolenia
 7. Wykonywania szkolenia przy użyciu zasobów wskazanych w ofercie. Zmiana zasobów ( sala wykładowa) może nastąpić jedynie na umotywowany wniosek Wykonawcy. Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tylko wtedy, jeżeli wskazane  do wykonywania zamówienia zasoby będą spełniały wymogi określone w zapytaniu ofertowym stanowiącym podstawę wyłonienia Wykonawcy.
 8. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego  zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom szkolenia  ciepłych posiłków w każdy dzień szkolenia.
 9. Na wszystkich zajęciach  (w cenie usługi szkoleniowej ) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Uczestnikom  poczęstunek (np. kawa, herbata, zimne napoje, ciastka, paluszki), Wartość tej usługi zawarta jest  w cenie szkolenia

10. Wykonawca w cenie szkolenia zobowiązany jest zapewnić uczestnikom szkolenia niezbędne materiały szkoleniowe.

 1. Jeżeli Wykonawca w toku realizacji szkolenia uzyska dostęp do danych osobowych uczestników szkolenia, będzie zobowiązany do ich  przetwarzania i zabezpieczenia na zasadach określonych ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz wg szczegółowych wskazań Zamawiającego.                                              .

§6

Zamawiający  zastrzega sobie prawo:

 1. kontroli przebiegu i  efektywności szkolenia oraz frekwencji uczestników.
 2. kontroli warunków realizacji szkolenia, w szczególności zastosowania przez Wykonawcę zasobów określonych w jego  ofercie.
 3. rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w  razie nienależytego wykonywania jej postanowień przez Wykonawcę,
 4. w przypadku ustalenia podczas kontroli nieprawidłowości (nienależytego wykonywania zlecenia, nieprawidłowych warunków sali wykładowej)  Zamawiający ma prawo żądać zmiany osoby prowadzącej szkolenie lub/i miejsca prowadzenia szkolenia (sali wykładowej) a Wykonawca zobowiązany jest do uczynienia zadość żądaniu zamawiającego.

§7

1. Wykonawca zobowiązany jest wydać uczestnikom szkolenia  dyplom/certyfikat spełniający wymogi informacyjne dotyczące współfinansowania szkolenia  ze środków EFS.

2. Wykonawca  przekazuje Zamawiającemu kopię protokołu egzaminacyjnego, imienny wykaz osób, które ukończyły szkolenie z wynikiem pozytywnym, imienny wykaz osób, które  szkolenia nie ukończyły,  nie  zdały egzaminu końcowego,  bądź  do  egzaminu nie przystąpiły, po jednym egz. zaświadczenia/świadectwa oraz dyplomu dotyczący ukończenia szkolenia (ewentualnie potwierdzone kserokopie). Wszystkie  dokumenty  opracowywane przez Wykonawcę winny zawierać logo UE, PO KL, Wojewódzkiego Urząd Pracy, a ich wzór powinien być zaakceptowany przez Zamawiającego

3. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy informacji i emblematów /plakatów/ dot. realizacji szkolenia współfinansowanego ze środków UE, a Wykonawca zobowiązuje się do ich umieszczenia w miejscach przeprowadzanych szkoleń

§8

Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy do zarejestrowania instytucji szkoleniowej w internetowej bazie ofert szkoleniowych dostępnej na stronie internetowej www.inwestycjawkadry.pl, i wprowadzania aktualizacji na temat  prowadzonego szkolenia nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§9

1. Strony ustalają następującą cenę brutto za wykonanie zlecenia :…………………….……..

słownie: ………………………………………………………………………………………………………

2. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty ceny umownej na podstawie faktury wystawianej  po zakończeniu szkolenia i przedłożeniu wszystkich dokumentów wymaganych przez Zamawiającego.

3. W odniesieniu kalkulacji ceny umownej,  strony ustalają, że składnik wynagrodzenia za usługę szkoleniową –  zapewnienie ciepłych posiłków – zostanie wypłacony wykonawcy za rzeczywistą liczbę ciepłych posiłków zapewnionych Uczestnikom Projektu, w tym zakresie zmianie ulec może wynagrodzenie całkowite za realizację umowy  ( np. w przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu).

4.  Należność Zamawiający  ureguluje przelewem na konto Wykonawcy  …………………………

5.  Terminy płatności określa się w następujący sposób:

– 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej po zrealizowaniu szkolenia i sporządzeniu protokołu odbioru.

§10

1. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować poniesienie kosztów:

1) ciepłych posiłków,  w oparciu o potwierdzenia odbioru posiłków,

2) zajęć przeprowadzonych z uczestnikami projektu przedkładając wraz z fakturą kopie list obecności i dzienników zajęć.

2. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć inne niż wymienione w  ust. 1 dokumenty potwierdzające prawidłowe wykonanie zamówienia.

 

§11

1. Wykonawca  zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

a) za wadliwe lub nienależyte wykonywanie umowy w wysokości 10 % wartości całkowitej umowy, o której mowa w § 9 ust.1., w szczególności w przypadku stosowania do realizacji szkolenia zasobów niezgodnych z ofertą, (kara umowna zostanie wypłacona Zamawiającemu na podstawie protokołu z kontroli przeprowadzonej na podstawie  §6 umowy, stwierdzającego nieprawidłowości, lub w innym przypadku ustalenia przez Zamawiającego wad w wykonywaniu umowy,  na wezwanie Zamawiającego w termie 14 dni od daty jego otrzymania); kara za wadliwe wykonywanie umowy może być zastosowana po każdym przypadku wykrycia przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonywaniu umowy.

b) niezależnie od kary przewidzianej w pkt a) – za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy  z przyczyn zależnych od Wykonawcy  w wysokości  20% wartości całkowitej umowy, o której mowa w § 9 ust.1 (Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku jej nienależytego wykonywania, w szczególności w przypadku kolejnego stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli wykonywanych na podstawie §6 umowy).

c) za opóźnienie w wykonaniu umowy – 0,3 % całkowitej wartości umowy za każdy dzień opóźnienia.

2. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wartości całkowitej umowy, o której mowa w § 9 ust. 1  oraz uiści wynagrodzenie za zrealizowaną część umowy.

3. W razie opóźnienia w zapłacie należności Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek.

4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kary umownej z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

§12

 

1. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcą  po stronie Zamawiającego:  ……………

2. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zmawiającym po stronie Wykonawcy : ……………..

 

§13                                                                                               Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu.

 

§14

W sprawach nieuregulowanych umową obowiązują przepisy ustawy kodeks cywilny.

 

§15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

 

 

Zamawiający :                                                                                             Wykonawca: