naglowek

 

 

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć grupowych  i indywidualnych  w zakresie psychospołecznym w ramach projektu pt. „ Aktywizacja społeczno- zawodowa na terenie gminy Wola Krzysztoporska” współfinansowanego przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Podziałania  7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2012 r.

Wola Krzysztoporska dn. 19.06.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE

  1. Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę za godzinę o planowanym w projekcie zakresie tematycznym  przeprowadzonych zajęć grupowych  i indywidualnych w zakresie psychospołecznym tj: motywacja do aktywnego poszukiwania nowych wyzwań , budowanie własnej wartości, autoprezentacja, praca nad komunikacją interpersonalną, umiejętnością pracy w grupie, sposoby godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym, podział obowiązków domowych, stałe  motywowanie do kontynuowania udziału w projekcie, kwestie równouprawnienia  i zachowań dyskryminujących. w/n ilości godzin:
  • Przeprowadzenie warsztatów w ilości 30 godzin w zakresie nabycia umiejętności psychospołecznych 22 osób biorącym udział w realizowanym projekcie w 2012r.
  • Przeprowadzenie konsultacji indywidualnych  w ilości 5 godzin na osobę w zakresie nabycia umiejętności psychospołevcznych dla 22 osób biorącym udział w realizowanym projekcie  w 2012 r.

Do kalkulacji cenowej za godzinę należy wliczyć koszt wynajęcia Sali  przez prowadzącego warsztaty i konsultacje indywidualne.

Preferowane miejsce szkoleń Wola Krzysztoporska

 

W/w warsztaty i konsultacje indywidualne będą realizowane  w związku z realizacją  projektu ;” Aktywizacja społeczno- zawodowa na terenie gminy Wola Krzysztoporska” – CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA współfinansowanego przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  na lata 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Termin płatności : po przeprowadzeniu warsztatów i konsultacji indywidualnych i przedłożeniu niezbędnej dokumentacji z tym związanej

Termin realizacji : lipiec- sierpień 2012 r.

Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć w pokoju Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej, ul. Szkolna 6; 97-371 Wola Krzysztoporska osobiście lub pocztą ( liczy się data wpływu do GOPS) lub przesłać faxem na numer telefonu  (044) 61-63-284 w.12 do dnia 29.06.2012r.

Otwarcie nastąpi  02.07.2012 roku w pokoju Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej, zostanie wybrana oferta z najniższą ceną za godzinę brutto.