naglowek

Projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Wola Krzysztoporska” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

 

Uzupełnienie dokumentacji złożonej w dniu 31.05.2012 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej na kandydata do pracy na stanowisko „ Asystent rodziny” w ramach realizowanego projektu systemowego „ Aktywizacja społeczno- zawodowa na terenie gminy Wola Krzysztoporska w 2012 r.”

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej prosi o wyjaśnienie na piśmie lub przedłożenie dodatkowych dokumentów potwierdzających wymagany przez ustawę roczny staż pracy  z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną , w związku ze złożoną dokumentacją na kandydata do pracy na stanowisko „ Asystent rodziny” w ramach realizowanego projektu systemowego „ Aktywizacja społeczno zawodowa na terenie gminy Wola Krzysztoporska w 2012 r.”

Art. 12 ustawy „ O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej poszukuje kandydata do pracy na stanowisku

ASYSTENT RODZINY

w ramach realizowanego przez tutejszy Ośrodek projektu systemowego „Aktywizacja społeczno -zawodowa na terenie gminy Wola Krzysztoporska w 2012 r.”

Zaznaczamy jednak iż zatrudnienie będzie możliwe z chwilą podpisania umowy o dofinansowanie wniosku projektu systemowego „ Aktywizacja społeczno- zawodowa na terenie gminy Wola Krzysztoporska w 2012r.” Zastrzegamy zatem unieważnienie procedury w przypadku nie podpisania umowy o wniosku przez WUP w Łodzi.

Wymagania stawiane kandydatom:

– obywatelstwo polskie

-pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

– wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna

Wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podst. Ust 3 cyt. Ustawy i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

-nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona

– wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego

– nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Asystent rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniu lub samokształceniu.

WYMAGANIA POŻĄDANE:

 1. Znajomość regulacji prawnych w zakresie : wsparcie rodziny w systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeciwdziałaniu narkomanii, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych

 2. Obsługa komputera

 3. Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych

 4. Umiejętność pracy w zespole

 5. Odporność na stres

 6. Odpowiedzialność

 7. Asertywność

 8. Rzetelność, systematyczność

 9. Komunikatywność i otwartość

DO ZADAŃ ASYSTENTA RODZINY NALEŻEĆ BĘDZIE W SZCZEGÓLNOŚCI:

 1. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i konsultacji z pracownikiem socjalnym
 2. Udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego
 3. Udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych
 4. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych
 5. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi
 6. Wspieranie aktywności społecznej rodzin
 7. Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 8. Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu pracy zarobkowej
 9. Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich umiejętności psychospołecznych.
 10. Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych
 11. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin
 12. Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci
 13. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną
 14. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej oceny kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 15. Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną
 16. Sporządzenie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach
 17. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny
 18. Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędne.

WYMAGANE DOKUMENY

List motywacyjny, CV

Kopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i pożądany staż

Kopię dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie

Podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe

Podpisane oświadczenie że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona

Podpisane oświadczenie że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został mu nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd

Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)”

DODATKOWE INFORMACJE:

Dokumenty należy składać w pokoju kierownika GOPS w Woli Krzysztoporskiej do dna 1 czerwca 2012r w godzinach 7.30- 15.30

W zamkniętej kopercie lub pocztą ( decyduje data dostarczenie przesyłki pocztowej) na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej ul. Szkolna 6, 97-371 Wola Krzysztoporska z dopiskiem „ Nabór na stanowisko asystent rodziny”