GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

97-371 WOLA KRZYSZTOPORSKA ul. SZKOLNA 6

GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

tel. (044) 61-63-284 fax.(044) 61-63-284 wew 12

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

97-371 Wola Krzysztoporska, ul. Południowa 2

tel: 0 691200865

___________________________________________________________________________________

Od 01.04.2011 r na terenie Gminy Wola Krzysztoporska pracę rozpoczął Gminny Zespół Interdyscyplinarny, powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Wola Krzysztoporska NR 19/11 z dnia 02.03.2011r.

Siedzibą Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej.

W skład Zespołu wchodzą :

 1. Małgorzata Walas – Przewodnicząca Zespołu

 2. Marta Kędzierska – Zastępca Przewodniczącego Zespołu

 3. Danuta Markiewicz – Sekretarz Zespołu

 4. Aleksandra Czarczyńska – Członek Zespołu

 5. Aleksandra Czerwińska – Członek Zespołu

 6. Aleksandra Broniś – Członek Zespołu

 7. Barbara Cieślak – Członek Zespołu

 8. Bogusława Niezgoda- Magiera – Członek Zespołu

 9. Katarzyna Stawicka – Członek Zespołu

10) Magdalena Ryżewska – Członek Zespołu

11) Małgorzata Kędzierska – Czlonek Zespołu

12) Maria Kuśmierek – Członek Zespołu

13) Radosław Dzwonek – Członek Zespołu

14) Radosław Helman – Członek Zespołu

15) Sylwia Siwik -Pisarek – Członek Zespołu

 

Zarządzeniem Wójta Gminy NR 50/11 z dnia 23.05.2011 skład Zespołu Interdyscyplinarnego został zmieniony w ten sposób, iż w miejsce Członka Zespołu – Pana Radosława Dzwonka powołany został Pan Karol Wrzeszcz pełniący obowiązki młodszego Aspiranta w Komisariacie Policji w Woli Krzysztoporskiej.

Cele i zadania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego:

  • Zasadniczym i podstawowym celem prac Zespołu jest ścisła współpraca wszystkich służb i instytucji działających na rzecz wspierania i niesienia

pomocy rodzinom i osobom dotkniętych zjawiskiem przemocy,

  • budowanie wspólnego systemu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy
   w rodzinie,

  • integrowanie i koordynowanie działań pomocowych na rzecz osób i rodzin dotkniętych tym zjawiskiem,

  • monitorowanie środowisk, w których dochodzi do przemocy ,

  • prowadzenie dokumentacji działań podejmowanych wobec rodzin i osób które doświadczają przemocy,

  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach udzielających wsparcia i pomocy ofiarom,

  • rozpropagowywanie informacji o zjawisku jakim jest przemoc poprzez rozpowszechnianie ulotek, broszur i plakatów, a także przekaz informacji za pośrednictwem internetu i lokalnej prasy .

 

Z poważaniem

Przewodnicząca Zespołu Intersdyscyplinarnego

mgr Małgorzata Walas

obrazekobrazek