naglowek

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ

Zapytanie Ofertowe – Przeprowadzenie szkolenia: Prawo jazdy kat. B

Wola Krzysztoporska dnia 16.08.2011 roku

 

Zapytanie Ofertowe

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę następującego zamówienia :

Kurs z prawem jazdy kat. B

 

Część I: Przeprowadzenie szkolenia Prawo jazdy kat. B

 

  1. Zamawiający wymaga złożenia ofert na następujące części zamówienia: Część I. Przeprowadzenie szkolenia Prawo jazdy kat. B Szkolenie powinno być zorganizowane zgodnie z programem szkolenia zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskania uprawnień przez kierujących pojazdami instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późniejszymi zmianami). Wykonawca w ramach usługi zobowiązany jest również do: 1) zapewnienia uczestnikom szkolenia ciepłych posiłków na wszystkich zajęciach grupowych, 2) zapewnienia uczestnikom szkolenia przeprowadzenia badań lekarskich, 3) zapewnienie uczestnikom szkolenia przeprowadzenia badań psychologicznych, 4) opłacenie egzaminu państwowego, 5) ubezpieczenie uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia, 6) zapewnienie materiałów dydaktycznych, tj. podręczniki, które przechodzą na własność Beneficjentów ostatecznych projektu.

Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia w Piotrkowie Trybunalskim lub Woli Krzysztoporskiej. Liczba osób objęta szkoleniem – 19. Uczestnikowi, który ukończy kurs z wynikiem pozytywnym wydane będzie przez Wykonawcę zaświadczenie na podstawie §6 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. 06.Nr 31.poz 216 ze zmianami).

 

Termin płatności: po przeprowadzeniu kursu i przedłożeniu niezbędnej dokumentacji z tym związanej.

Termin realizacji nastąpi wrzesień – październik 2011 roku.

Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć w pokoju Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej, ul. Szkolna 6, 97-371 Wola Krzysztoporska

lub przesłać faxem na numer telefonu 0 44 61 63 284 wew. 12 do dnia 01 września 2011 roku, otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02 września 2011 roku w pokoju Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej.