naglowek

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt 2011

„Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gminy Wola Krzysztoporska”

Celem ogólnym projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa 20 osób: 5 kobiet i 15 mężczyzn nieaktywnych zawodowo z terenu gminy Wola Krzysztoporska do końca 2011 roku.

Cel ogólny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

– realizację kontraktów socjalnych z 20 osobami,

– zwiększenie ( zdobycie ) kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy osób objętych kontraktem socjalnym,

– zwiększenie aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezaradności ekonomicznej uczestników dzięki pracy socjalnej i wsparciu finansowanemu w postaci zasiłków celowych.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie analizy dokumentacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( wywiady środowiskowe ) i rozmów z klientami. W Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej będą ogłoszenia rekrutacyjne.

Działania w projekcie – „Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gminy Wola Krzysztoporska”:

„ Aktywna integracja”

– trening umiejętności psychospołecznych prowadzony przez psychologa ( 30 godzin ) i na bieżąco konsultacje indywidualne 4 godziny na osobę,

– warsztaty aktywnego poszukiwania pracy prowadzone przez doradcę zawodowego ( 30 godzin warsztatów ) i na bieżąco konsultacje indywidualne 4 godziny na osobę,

– szkolenia podnoszące kwalifikacje dla 20 osób przeprowadzone zgodnie z predyspozycjami uczestników i zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy 100 godzin na osobę,

– objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezrobotnych wykreślonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim w chwili przystąpienia do projektu.

Planowane kursy w projekcie to:

– kurs prawa jazdy kategorii C z kursami kwalifikacyjnymi,

– kurs kierowca wózków jezdniowych,

– obsługa kasy fiskalnej i terminalu kart płatniczych z minimum sanitarnym,

– kurs podstawowej obsługi komputera – fakturowanie.

Przewiduje się również szkolenia podnoszące umiejętności przydatne w rodzinie:

– zarządzanie budżetem domowym,

– sytuacje kryzysowe w rodzinie,

– problematyka przemocy w rodzinie.

Działania o charakterze środowiskowym.

Przewiduje się zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego dla uczestników i ich dzieci do Warszawy. Brane jest pod uwagę Centrum Nauki – KOPERNIK. Koszty wyjazdu obejmują: transport uczestników, wyżywienie, bilety wstępu.

Planuje się zakup paczek świątecznych dla rodzin uczestników projektu.