Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej informuje iż 20.09.2022r. weszła w życie ustawa z dnia 15.09.2022r. O szczegółowych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ( DZ.U. z 2022 r. poz. 1967)

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje gdy:

  • głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG albo kocioł olejowy zgłoszone lub wpisane do Centralnej ewidencji emisyjności bdynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. O wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków. Do dnia 11 sierpnia 2022roku., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje jednorazowo i wynosi:

  • 3 000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilane peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego
  • 1 000 złotych- w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe , kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym
  • 500 złotych- w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG dopłata obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego. Dodatkiem nie są objęte gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową ( gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej
  • 2 000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy

UWAGA: Dodatek przysługuje na jeden adres zamieszkiwania – liczy się też faktyczne przebywanie i zamieszkiwanie pod wskazanym adresem . W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku pod tym samym adresem dodatek przysługuje temu wnioskodawcy , który złożył wniosek jako pierwszy . Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wnioski o dodatki dla gospodarstw domowych składać można od 26.09.2022r. do 30.11.2022r. W siedzibie GOPS w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Szkolnej 6

Wnioski złożone po 30.11.2022r. pozostawia się bez rozpatrzenia

Wnioski można składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną

W przypadku wątpliwości informacji na temat dodatków udzielają pracownicy GOPS pod numerami telefonów 44 6 163 284 wew od 11 do 23

Załączniki: