Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej informuje iż 12.08.2022r. weszła w życie ustawa z dnia 05.08.2022r. O dodatku węglowym ( DZ.U. Z 2022 r. poz.1692)

Dodatek węglowy przysługuje w gospodarstwie domowym gdy:

  • głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi ( przez paliwo stałe rozumie się :węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego)
  • główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone co Centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. O wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków

Dodatek przysługuje jednorazowo w kwocie 3 000 złotych.

Przez gospodarstwo domowe , o którym mowa w ustawie rozumie się:

  • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą ( gospodarstwo jednoosbowe) lub osobę fizyczną, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku , wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące ( gospodarstwo domowe wieloosobowe)

Dodatek węglowy przysługuje:
– osobom posiadającym obywatelstwo polskie mieszkającym na terenie RP

  • cudzoziemcom mieszkającym i przebywającym na terenie RP na podstawie zezwolenia na pobyt stały, lub czasowy
  • zamieszkującym i przebywającym na terenie RP obywatelom państw UE, EFTA, EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej posiadającym prawo pobytu stałego w RP

Wnioski o dodatek węglowy składać można od 22.08.2022r. do 30.11.2022r.

Wnioski złożone po 30.11.2022r. pozostawia się bez rozpatrzenia

Wnioski należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Szkolnej 6 lub w formie elektronicznej za pośrednictwem PORTALU ePUAP http://epuap.gov.pl

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku za pomocą środków telekomunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

W przypadku wątpliwości informacji na temat dodatku węglowego udzielają pracownicy GOPS pod numerami telefonów 44 6 163 284 wew od 11 do 23

Załączniki:

Wniosek o dodatek węglowy

Oświadczenie Rodo