Informacja w sprawie zasad przyznawania i wypłacania dodatku osłonowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej informuje iż 04.01.2022r. weszła w życie ustawa z dnia 17.12.2021r. O dodatku osłonowym ( DZ.U. Z 2022 r. poz.1)

Dodatek osłonowy przysługuje po spełnieniu warunku kryterium dochodowego:

  • osobom gospodarującym jednoosobowo jeżeli ich miesięczny dochód nie przekracza 2 100 złotych netto

  • osobom w gospodarstwach wieloosobowych jeżeli ich miesięczny dochód na jedną osobę nie przekracza 1 500 złotych netto

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego stosuje się zasadę „złotówka za złotówkę „ w rozumieniu art 3 pkt 1 ustawy z dnia 28.11.2003r. O świadczeniach rodzinnych.

Wnioski o dodatek osłonowy złożone do 31.07.2022r. będą rozpatrywane na podstawie dochodu za 2020 rok, natomiast wnioski złożone od 01.08.2022 będą rozpatrywane na podstawie dochodu za 2021 rok.

Dodatek osłonowy przysługuje:
-osobom posiadającym obywatelstwo polskie mieszkającym na terenie RP

  • cudzoziemcom mieszkającym i przebywającym na terenie RP na podstawie zezwolenia na pobyt stały, lub czasowy

  • zamieszkującym i przebywającym na terenie RP obywatelom państw UE, EFTA, EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej posiadającym prawo pobytu stałego w RP

Dodatek osłonowy przysługuje w kwocie:

400zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego
600zł w przypadku gospodarstwa od 2 do 3 osób
850zł w przypadku gospodarstwa od 4 do 5 osób
1150zł w przypadku gospodarstwa od 6 osób

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi , wpisane do centralnej ewidencji budynków, o której mowa w art. 27 a ust.1 ustawy z dnia 21 .11.2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków dodatek wynosi:

500zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego
750zł w przypadku gospodarstwa od 2 do 3 osób
1062,50zł w przypadku gospodarstwa od 4 do 5 osób
1437,50 zł w przypadku gospodarstwa od 6 osób

  •  

Terminy składania wniosków wypłat dodatku osłonowego:

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 17.01.2022 do 31.10.2022r w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Szkolnej 6 lub w formie elektronicznej za pośrednictwem PORTALU ePUAP http://epuap.gov.pl
Wnioski złożone po 31.10.2022 nie będą rozpatrywane

W przypadku złożenia wniosku o dodatek osłonowy do 31.01.2022 dodatek będzie wypłącony w 2 równych ratach gdzie I rata zostanie wypłacona do
31. 03.2022 a II rata do 02.12.2022r.
Wypłata dodatku osłonowego z wniosków złożonych po 31.01.2022 zostanie wypłacona jednorazowo niezwłocznie po przyznaniu dodatku.

W przypadku wątpliwości informacji na temat dodatku osłonowego udzielają pracownicy GOPS pod numerami telefonów 44 6 163 284 wew od 11 do 17