Świadczenie ,,Dobry start” dla ucznia

Pierwszym rokiem realizacji programu ,,Dobry start” jest rok 2018 r. i obejmuje uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Świadczenie przysługuje w kwocie 300 zł i przyznawane będzie na każde uczące się dziecko, raz w roku, bez względu na dochód rodziny. Świadczenie ,,Dobry start” przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczym, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobom uczącym się. Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się:

– 20. roku życia,

– 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej, Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia ,,Dobry start”, na okres zasiłkowy (2018/2019) będą przyjmowane:

– elektronicznie od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia (mailto:Emp@tia) empatia.mrpips.gov.pl oraz wybranych systemów bankowych,

tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Szkolnej 6.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone nie później niż 30 września 2018 r. Wnioski złożone w okresie od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r. będą realizowane w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku… więcej szczegółów pod tym linkiem:

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,9987,dobry-start-dla-ucznia.html

Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej (o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku) z adresu poczty elektronicznej gops@wola-krzysztoporska.pl

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia dobry start.

Wnioski wraz z załącznikami będzie można pobrać od 1 lipca 2018 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Szkolnej 6.

UWAGA!!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej zwraca się z prośbą do osób, które będą ubiegały się o wypłatę świadczenia ,,Dobry start”, o zakładanie indywidualnych rachunków bankowych, celem usprawnienia realizacji wypłat.

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej, ul. Szkolna 6 w godzinach pracy ośrodka lub pod nr telefonu: (44) 616 32 84 lub (44) 647 36 86.