Autor: Admin

Komunikat dotyczący zmian w świadczeniach dla rodzin

Najistotniejsze zmiany w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – wprowadzone przez uchwaloną przez Sejm RP w dniu 7 lipca 2017 r. ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin 1. Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko Ważne: Zgodnie z dodanym art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko (pojęcie to zdefiniowane jest w art. 2 pkt 13 ww. ustawy) nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że: drugie z rodziców dziecka nie żyje; ojciec dziecka jest nieznany; powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone; sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka; dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach. Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w przypadku gdy osoba samotnie wychowująca dziecko, której prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do danego dziecka uzależnione jest od ustalenia na rzecz tego dziecka od jego...

Zobacz więcej

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków dotyczących świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej informuje, że 1 sierpnia 2017 roku rozpocznie przyjmowanie wniosków na świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny i świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2017/2018. W przypadku wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych złożonych w sierpniu 2017 roku ustalenie prawa do świadczeń i wypłata świadczeń nastąpi do 30 listopada 2017 roku. Gdy osoba złoży wniosek we wrześniu lub październiku 2017 roku ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata nastąpi do 31 grudnia 2017 roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze (500+) lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek w sierpniu 2017 roku ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata nastąpi do 31 października 2017 roku. Jeżeli wniosek zostanie złożony we wrześniu 2017 roku ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata nastąpi do 30 listopada 2017 roku, jeżeli wniosek zostanie złożony w październiku 2017 roku ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata nastąpi do 31 grudnia 2017 roku. Wnioski będzie można składać w formie papierowej (siedziba GOPS w Woli Krzysztoporskiej, ul. Szkolna 6) lub elektronicznej (przez internet) lub bankowość elektroniczną lub platformy e-administracji (portal EMP@TIA, PUE, ZUS oraz...

Zobacz więcej

Ustawa „Za życiem”

Od 1 stycznia 2017 roku wchodzi w życie ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r. nr 1860). Realizacją art. 10 tej ustawy zajmował się będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej. Zgodnie z zapisami ustawy z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego odpowiednie zaświadczenia, przyznaje się, na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł. Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostaje bez rozpatrzenia. Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Do wniosku należy też dołączyć zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub  w czasie porodu. Zaświadczenie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Wnioski z odpowiednimi zaświadczeniami należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej, ul. Szkolna...

Zobacz więcej

Wojewódzka Karta Dużej Rodziny

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi informuje, że Zarząd Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę wprowadzającą zmiany w dotychczasowym Regulaminie wydawania i użytkowania Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych. uchwala-regulamin oswiadczenie-kontynuowanie-nauki oswiadczenie-o-wspolnym-zamieszkaniu...

Zobacz więcej