Wola Krzysztoporska dnia 03.12.2015 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Nazwa postępowania:

Dostawa obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej do Szkoły Podstawowej
w Parzniewicach

Nazwa oraz adres Zamawiającego:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ

UL. SZKOLNA 6

97-371 WOLA KRZYSZTOPORSKA

STRONA INTERNETOWA: www.gops-wola.pl

ADRES E-MAIL: gops@wola-krzysztoporska.pl

TEL./FAX 44 61 63 284

NIP 771-25-27-055

 

Informuję, że postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Uzasadnienie unieważnienia postępowania

Uzasadnienie prawne:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Pzp. – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego odrzuceniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;

Uzasadnienie faktyczne:

Jedyna złożona ofert wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 6) Ustawy Prawo zamówień publicznych ze względu na to, że zawiera błąd w obliczeniu ceny.