Wola Krzysztoporska dnia 24.11.2015 r.

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej

UL. Szkolna 6

97-371 Wola Krzysztoporska

 

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Sporządzanie obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu otrzymał następujące pytania:

1. W załączniku Nr 1 do SIWZ stanowiącym formularz ofertowy Zamawiający określił wzór do wyliczenia wartości usługi. Czy słuszne jest założenie, że jest to wzór służący wyliczeniu cenny brutto świadczenia usługi za 1 dzień jej realizowania ? W jaki sposób Zamawiający dokona obliczenia całkowitej cenny brutto oferty ( ceny za realizację całości zamówienia)?

2. Czy w projekcie umowy najmu Zamawiający zawarł wszystkie koszty, jakie Wykonawca będzie musiał ponosić z tytułu wykonywania usługi?

Na otrzymane pytania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający informuje, że do porównania ofert wystarczy cena za 1 dzień. Ponadto Zamawiający przypomina, że zgodnie z SIWZ cena nie jest jedynym kryterium oceny ofert.

Zamawiający dokona obliczenia całkowitej ceny brutto oferty mnożąc cenę za 1 dzień razy ilość dni nauki szkolnej.

Ad. 2

Zamawiający w umowie najmu zawarł koszty związane z najmem stołówki.

 

 

termin składania ofert wydłuża się do dnia 27.11.2015 r. do godz. 12:00

 

termin otwarcia ofert ustala się na dzień 27.11.2015 r. godz. 12:05.