Dział Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej informuje, że wnioski na świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 – są przyjmowane od 01.09.2016 r.

 

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych „w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2016 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2016 r.

„W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada 2016r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2016 r. ”

Dokumenty wymagane do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego:

  1. Jeżeli osoba uczęszcza do szkoły ponad gimnazjalnej – zaświadczenie ze szkoły z terminem do15. 09 2016 r.
  2. Zaświadczenie od komornika o postępowaniu egzekucyjnym za cały rok 2015.
  3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2015 r.
  4. Jeżeli w 2015 roku było stypendium na dzieci – zaświadczenie ze szkoły o wysokości takiego stypendium i o okresie jego trwania lub decyzje przyznające stypendium.
  5. Jeśli w 2016 r. osoba podjęła pracę – zaświadczenie o zarobkach za pierwszy pełny przepracowany miesiąc z wyszczególnieniem: dochód brutto, składka na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne, podatek, dochód netto oraz umowa o pracę, umowę zlecenie i umowę o dzieło.
  6. Jeśli w 2015 r. była utrata zatrudnienia – świadectwo pracy lub umowę zlecenie i umowę o dzieło
  7. Wyrok Sądu o rozwodzie, wyrok o zasądzonych alimentach.
  8. W przypadku założenia działalności gospodarczej – wydruk z CEIDG.

 

UWAGA!

Po raz pierwszy w dochodzie rodziny trzeba będzie uwzględnić kwoty otrzymane w 2015 roku na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, chodzi o część kwoty ulgi prorodzinnej.

Ponadto od 1 października 2016 r. katalog dochodu utraconego i uzyskanego będzie powiększony o utratę/uzyskanie dochodu spowodowaną utratą/uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w  art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).

Od 01.11.2016 r. kwoty zasiłków rodzinnych i dodatków wynoszą odpowiednio:

1) zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia – 95,00 zł miesięcznie,

2) zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia – 124,00 zł miesięcznie,

3) zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia 135,00 zł miesięcznie.

4) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosi 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci;

5) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;

6) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi:

a) 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,

b) 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

7) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszka­nia wynosi:

a) 113,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,

b) 69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły.

Ponadto informujemy, że wnioski na fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 – przyjmowane od 01.08.2016 r.

Wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego są wydawane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej ul. Szkolna 6, są także do pobrania na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:  www.gops-wola.pl