Get Adobe Flash player

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Link do informacji związanych z Wojewódzką Kartą Rodzin Wielodzietnych: http://www.rcpslodz.pl/Wojewodzka_Karta_Rodzin_Wielodzietnych/132/0/ Wydział ds. Pomocy i Integracji Społecznej Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 (I piętro pokój nr 30) 91-302 Łódź www.rcps-lodz.pl nr tel. 42 203-48-67 fax    42 203-48-56   Załączniki: Aktualny Katalog Ulg_ z Pabianicami 27012015 Oświadczenie - kontynuowanie nauki Wniosek Czytaj całość [...]

Choinka świąteczno-noworoczna

Sobota 31 stycznia 2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej przebiegła w miłej, wesołej atmosferze. W tym dniu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Komisją Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej zorganizował choinkę dla stu pięciu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy i ich opiekunów.   Tegoroczną imprezę otworzyła kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Halina Filipek, a następnie Pani Maria Głowacka Przewodnicząca Czytaj całość [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Sporządzanie obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej

Sporządzanie obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej Numer ogłoszenia: 408310 - 2014; data zamieszczenia: 12.12.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 348038 - 2014r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak. SEKCJA Czytaj całość [...]

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu: Sporządzanie obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej

  Wola Krzysztoporska, dnia 04.12.2014 r.     Z A W I A D O M I E N I E     O      W Y B O R Z E     O F E R T Y nazwa postępowania: Sporządzanie obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej               Podstawa prawna: art. 92 ustawy PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH z dnia 29.01.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)   ZAMAWIAJĄCY: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ UL. SZKOLNA 6 97-371 WOLA KRZYSZTOPORSKA STRONA Czytaj całość [...]

WYJAŚNIENIE NR 2 DO PRZETARGU: Sporządzanie obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej

Wola Krzysztoporska, 05.11.2014 r.      WYJAŚNIENIE NR 2 DO TREŚCI SIWZ I/LUB OGŁOSZENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Sporządzanie obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej    Zamawiający informuje, że punkt III. 1. SIWZ Opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:   „1. Opis przedmiotu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest sporządzanie w placówkach oświatowych w Gomulinie oraz Woli Krzysztoporskiej obiadów oraz Czytaj całość [...]

WYJAŚNIENIE NR 1 DO PRZETARGU: Sporządzanie obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej

Wola Krzysztoporska, 04.11.2014 r.     WYJAŚNIENIE NR 1 DO TREŚCI SIWZ I/LUB OGŁOSZENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Sporządzanie obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej    Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania do treści SIWZ:  PYTANIE NR 1: Dotyczy ZAŁĄCZNIKA NR Czytaj całość [...]

Przetarg nieograniczony: Sporządzanie obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej

ZNAK SPRAWY GOPS.KI.3801.1/2014 Sporządzanie obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej Numer ogłoszenia: 348038 - 2014; data zamieszczenia: 17.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej , ul. Szkolna 6, 97-371 Wola Krzysztoporska, woj. łódzkie, tel. 044 6163284, faks 044 6163284. I. 2) Czytaj całość [...]

Wojewódzka Karta Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej informuje, iż Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi realizuje program Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych, który zakłada wsparcie rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego, mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci. Do wniosku o wydanie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych wystarczy dołączyć potwierdzenie zameldowania rodziny lub kserokopie dowodów osobistych i aktów urodzenia Czytaj całość [...]

Wnioski na nowy okres zasiłkowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej informuje, iż wnioski o fundusz alimentacyjny są przyjmowane od 01.08.2014 roku. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wszystkich pełnoletnich członków rodziny o dochodach za 2013 rok. Zaświadczenie z ZUS lub z zakładu pracy o faktycznie zapłaconych składkach zdrowotnych za 2013 rok. Zaświadczenie z zakładu pracy o zarobkach netto – w przypadku podjęcia pracy w Czytaj całość [...]

KARTA DUŻEJ RODZINY

Informujemy, że z dniem 16 czerwca 2014 r. wchodzi w życie rządowy program dla rodzin wielodzietnych – KARTA DUŻEJ RODZINY (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ). Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje co najmniej troje dzieci do ukończenia 18 lub 25 roku życia, jeśli uczą się w szkole lub szkole wyższej. Uprawnienie obejmuje również Czytaj całość [...]
Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Szkolna 6
97-371 Wola Krzysztoporska


Telefon: 44 61-63-284
Telefon: 44 647-36-86
Fax: 44 61-63-284 wewnętrzny - 12

Tel wewnętrzne:
Kierownik GOPS - 18
Kasa - 11
Księgowość - 12
Świadczenia rodzinne - 15, 16, 17
Pracownicy socjalni - 20, 21, 22, 23